Ochrana osobných údajov

Na tomto mieste uvádzame niektoré pojmy a vysvetlenia, aby sme naplnili literu zákona. Zároveň vás týmto ubezpečujeme, že nezneužijeme vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu aktivnavoda.sk (ďalej len „obchod“) je spoločnosť Auria, s.r.o., Šaštínska 21, 841 05 Bratislava, IČO: 44064128. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Pri používaní vašich údajov sa riadime týmto zákonom.

Osobné údaje

V prípade objednávky nám musíte poskytnúť svoje nasledujúce informácie:

– meno a priezvisko, adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
– e-mailovú adresu (slúži na komunikáciu s vami)
– voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu, ako je fakturačná)
– voliteľne telefónne číslo (pre kontakt doručovateľa s vami, príp. náš kontakt s vami)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri u nášho poskytovateľa webhostingu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame s cieľom vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú nutné aj pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do časti Môj účet. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Váš účet bude odstránený.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Zmena osobných údajov

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke aktivnavoda.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti Môj účet.

Účel použitia osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na doručenie tovaru a kontaktný telefón). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Nemôžeme však vylúčiť útok hekerov.

Súhlas

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Doba zhromažďovania

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je obchod oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že obchod nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Prejavením súhlasu s našimi obchodnými podmienkami účastník udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.