VEDECKÉ ŠTÚDIE O VODÍKOVEJ VODE

laboratórne náradie

Odkedy sa v roku 2007 zistilo, že molekulárny vodík má liečivé účinky, vzniklo približne 500 rôznych vedeckých štúdií (stav 2014). V súčasnosti sa skúma viac ako 150 modelov chorôb, v ktorých vodík ukazuje veľmi sľubný liečebný potenciál. Viaceri špecialisti hovoria o ére vodíka:

„O VODÍKOVEJ REVOLÚCIÍ“

V priebehu niekoľkých rokov sa rozvinula tzv. vodíková medicína, ktorá zaznamenala pozitívne prínosy v liečbe a zlepšení priebehu chorôb nasledujúcich tematických oblastí (zdroj: Shigeo Ohta – Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas: initiation, development and potential of hydrogen medicine):

Poruchy metabolizmu

 • diabetes
 • hyperlipidémia
 • artérioskleróza
 • hypertenzia
 • obezita

Vedľajšie efekty onkologickej terapie

 • poškodenia spôsobené rádioterapiou
 • poškodenia spôsobené chemoterapiou

Hemodialýza

 • zápaly počas hemodialýzy
 • poškodenie pľúc počas umelej ventilácie

Neurodegeneratívne ochorenia

 • demencia
 • Parkinsonova choroba
 • depresia
 • anestetikum

Zápaly

 • polymikrobiálna sepsa
 • reumatoidná artritída
 • hojenie rán
 • Bowelova choroba

Hemodialýza

 • zápaly spôsobené hemodialýzou
 • poškodenie pľúc počas umelej ventilácie

Ischémia/reperfúzne poškodenia

 • cerebrálne a myokardiálne infarkty
 • transplantácie orgánov

Mitochondriálne ochorenia

Starnutie

Nižšie vám ponúkame najdôležitejšie vedecké štúdie s ohľadom na prospešnosť molekulárneho vodíka a vodíkovej vody (známej tiež ako aj aktívna zásaditá voda, elektrolyticky redukovaná voda). Tematicky sme ich pre vás rozdelili a zoradili abecedne podľa autora na prvom mieste.

Rozkliknite si príslušnú oblasť tematickú oblasť.

ŠTÚDIE NA ĽUĎOCH

[Pilotná štúdia: Vplyvy pitia vody bohatej na vodík na svalovú únavu spôsobenú náhlym cvíčením elitných atlétov]

Aoki, K., et al.

Záver štúdie:

“Adekvátna hydratácia vodou bohatou na hodík pred cvičením znížila úrovne laktátu v krvy a zlepšila pokles svalových funkcií spôsobených cvičením. Hoci sú potrebné ďalšie a obšírnejšie štúdie na objasnenie presného mechanizmu a  výhod tejto vody, tieto prvotné výsledky naznačujú že voda bohatá na vodík je vhodným spôsobom hydratácie pre atlétov.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22520831

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE NA ĽUĎOCH

Akhavan, O., et al., Hydrogen-rich water for green reduction of graphene oxide suspensions. [Voda bohatá na vodík na zelenú redukciu suspenzií grafénového oxidu] International Journal of Hydrogen Energy, 2015. 40(16): p. 5553-5560.


Aoki, K., et al., Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite athletes. [Pilotná štúdia: Vplyvy pitia vody bohatej na vodík na svalovú únavu spôsobenú náhlym cvíčením elitných atlétov] Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 12.


Berjak, P., et al., Cathodic amelioration of the adverse effects of oxidative stress accompanying procedures necessary for cryopreservation of embryonic axes of recalcitrant-seeded species. [Katodické zlepšenie nepriaznivých účinkov oxidačného stresu sprevádzajúcich postupy nevyhnutné na kryokonzerváciu embryonálnych osí druhov vysadených recalcitrantom] Seed Science Research, 2011. 21(3): p. 187-203.


Hanaoka, K., Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. [Antioxidačné účinky redukovanej vody vytvorenej elektrolýzou roztokov chloridu sodného] Journal of Applied Electrochemistry, 2001. 31(12): p. 1307-1313.


Hanaoka, K., et al., The mechanism of the enhanced antioxidant effects against superoxide anion radicals of reduced water produced by electrolysis. [Mechanizmus zvýšených antioxidačných účinkov voči superoxidovým aniónovým radikálom redukovanej vody vytvorenej elektrolýzou] Biophysical Chemistry, 2004. 107(1): p. 71-82.


Hiraoka, A., et al., In Vitro Physicochemical Properties of Neutral Aqueous Solution Systems (Water Products as Drinks) Containing Hydrogen Gas, 2-Carboxyethyl Germanium Sesquioxide, and Platinum Nanocolloid as Additives. [Fyzikálno-chemické vlastnosti in vitro systémov neutrálnych vodných roztokov (vodné produkty ako nápoje) obsahujúce plynný vodík, 2-karboxyetyl germaniumsékioxid a nanokoloidy platiny ako aditíva] Journal of Health Science, 2010. 56(2): p. 167-174.


Hiraoka, A., et al., Studies on the properties and real existence of aqueous solution systems that are assumed to have antioxidant activities by the action of “active hydrogen”‘. [Štúdie o vlastnostiach a skutočnej existencii systémov vodných roztokov, o ktorých sa predpokladá, že majú antioxidačné účinky pôsobením „aktívneho vodíka“] Journal of Health Science, 2004. 50(5): p. 456-465.


Kato, S., D. Matsuoka, and N. Miwa, Antioxidant activities of nano-bubble hydrogen-dissolved water assessed by ESR and 2, 2′-bipyridyl methods. [Antioxidačné aktivity nano-bublinovej vody s rozpustenej vodíkom, stanovené pomocou ESR a 2, 2′-bipyridylových metód] Materials Science and Engineering:, 2015. C 53: p. 7-10.


Lee, M.Y., et al., Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA, and protein. [Elektrolýzou redukovaná voda chráni proti oxidačnému poškodeniu DNA, RNA a proteínu] Appl Biochem Biotechnol, 2006. 135(2): p. 133-44.


Ohsawa, I., et al., Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. [Vodík pôsobí ako terapeutický antioxidant selektívnym znížením cytotoxických kyslíkových radikálov] Nat Med, 2007. 13(6): p. 688-694.


Ohta, S., Molecular hydrogen as a novel antioxidant: overview of the advantages of hydrogen for medical applications. [Molekulárny vodík ako nový antioxidant: prehľad výhod vodíka pre medicínske aplikácie] Methods Enzymol, 2015. 555: p. 289-317.


Park, E.J., et al., Protective effect of electrolyzed reduced water on the paraquat-induced oxidative damage of human lymphocyte DNA. [Ochranný účinok elektrolýzou redukovanej vody na parakvátom indukované oxidačné poškodenie ľudskej lymfocytovej DNA] Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 2005. 48(2): p. 155-160.


Park, S.K., et al., Electrolyzed-reduced water confers increased resistance to environmental stresses. [Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči stresom z environmentálnych záťaží.] Molecular & Cellular Toxicology, 2012. 8(3): p. 241-247.


Park, S.K. and S.K. Park, Electrolyzed-reduced water increases resistance to oxidative stress, fertility, and lifespan via insulin/IGF-1-like signal in C. elegans. [Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči oxidačnému stresu, plodnosť a životnosť prostredníctvom signálu podobného inzulínu/IGF-1 v C. elegans] Biol Res, 2013. 46(2): p. 147-52.


Penders, J., R. Kissner, and W.H. Koppenol, ONOOH does not react with H2. [ONOOH nereaguje s H2] Free Radic Biol Med, 2014.


Qian, L., et al., Administration of hydrogen-rich saline protects mice from lethal acute graft-versus-host disease (aGVHD). [Podávanie fyzologického roztoku bohatého na vodík chráni myši pred letálnou akútnou chorobou štepu proti hostiteľovi (aGVHD)] Transplantation, 2013. 95(5): p. 658-62.


Shi, Q.H., et al., Hydrogen Therapy Reduces Oxidative Stress-associated Risks Following Acute and Chronic Exposure to High-altitude Environment. [Vodíková terapia znižuje riziká súvisiace s oxidačným stresom po akútnom a chronickom vystavení prostrediu vo vysokej nadmorskej výške] Biomed Environ Sci, 2015. 28(3): p. 239-41.


Shirahata, S., et al., Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage. [Elektrolýzou redukovaná voda zachytáva aktívne kyslíky a chráni DNA pred oxidačným poškodením] Biochemical and Biophysical Research Communications, 1997. 234(1): p. 269-274.


Slezák J, Kura B, Frimmel K, Zálešák M, Ravingerová T, Viczenczová C, Okruhlicová Ľ, Tribulová N.: Preventive and therapeutic application of molecular hydrogen in situations with excessive production of free radicals. [Preventívna a terapeutická aplikácia molekulárneho vodíka v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov] Physiol Res. 2016 Sep 19;65 Suppl 1:S11-28).


Yan, H., et al., Mechanism of the lifespan extension of Caenorhabditis elegans by electrolyzed reduced water–participation of Pt nanoparticles. [Mechanizmus predĺženia životnosti Caenorhabditis elegans elektrolyticky redukovanou vodou a nanočasticami platiny] Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2011. 75(7): p. 1295-9.


Yan, H., et al., electrolyzed reduced water prolongs caenorhabditis elegans lifespan, in Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects. [Elektrolyticky redukovaná voda predlžuje životnosť Caenorhabditis elegans] Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects 2010, Springer Netherlands. p. 289-293.


Yan, H.X., et al., Extension of the Lifespan of Caenorhabditis elegans by the Use of Electrolyzed Reduced Water. [Predĺženie životnosti Caenorhabditis elegans použitím elektrolyticky redukovanej vody] Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 2010. 74(10): p. 2011-2015.


Yanagihara, T., et al., Electrolyzed hydrogen-saturated water for drinking use elicits an antioxidative effect: a feeding test with rats. [Elektrolýzou vodíkom nasýtená voda na pitie má antioxidačný účinok: test s kŕmením u potkanov] Biosci Biotechnol Biochem, 2005. 69(10): p. 1985-7

VPLYV NA MOZOG, MIECHU A NERVOVÚ SÚSTAVU

[Pitie vodíkovej vody a STRIEDAVÉ vystavenie vodíkovému plynu, no nie laktulózne alebo sústavné vystavenie vodíkovému plynu, zabraňuje vzniku Parkinsonovej choroby u potkanov vyvolanej 6-hydroxydopamínom]

Ito, M., et al.

Záver štúdie:

“Nedostatok dávkových reakcií vodíka a prítomnosť priaznivých účinkov s vodíkovou vodou a striedavým vystavením vodíkovému plynu naznačuje že signály-modulujúce aktivity vodíka sa javia ako inštrumentálne vo vyvíjaní ochranného účinku voči Parkinsonovej chorobe.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22608009

ĎALŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA NERVOVÚ SÚSTAVU

Akhavan, O., et al., Hydrogen-rich water for green reduction of graphene oxide suspensions. [Voda bohatá na vodík na zelenú redukciu suspenzií grafénového oxidu] International Journal of Hydrogen Energy, 2015. 40(16): p. 5553-5560.


Berjak, P., et al., Cathodic amelioration of the adverse effects of oxidative stress accompanying procedures necessary for cryopreservation of embryonic axes of recalcitrant-seeded species. [Katodické zlepšenie nepriaznivých účinkov oxidačného stresu sprevádzajúcich postupy nevyhnutné na kryokonzerváciu embryonálnych osí druhov vysadených recalcitrantom] Seed Science Research, 2011. 21(3): p. 187-203.


Dohi, K., et al., Molecular Hydrogen in Drinking Water Protects against Neurodegenerative Changes Induced by Traumatic Brain Injury. [Molekulárny vodík v pytnej vode chráni voči neurodegeneratívnym zmenám spôsobeným traumatizujúcim zranením mozgu] PLoS One, 2014. 9(9): p. e108034.


Hanaoka, K., Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. [Antioxidačné účinky redukovanej vody vytvorenej elektrolýzou roztokov chloridu sodného] Journal of Applied Electrochemistry, 2001. 31(12): p. 1307-1313.


Hanaoka, K., et al., The mechanism of the enhanced antioxidant effects against superoxide anion radicals of reduced water produced by electrolysis. [Mechanizmus zvýšených antioxidačných účinkov voči superoxidovým aniónovým radikálom redukovanej vody vytvorenej elektrolýzou] Biophysical Chemistry, 2004. 107(1): p. 71-82.


Hiraoka, A., et al., In Vitro Physicochemical Properties of Neutral Aqueous Solution Systems (Water Products as Drinks) Containing Hydrogen Gas, 2-Carboxyethyl Germanium Sesquioxide, and Platinum Nanocolloid as Additives. [Fyzikálno-chemické vlastnosti in vitro systémov neutrálnych vodných roztokov (vodné produkty ako nápoje) obsahujúce plynný vodík, 2-karboxyetyl germaniumsékioxid a nanokoloidy platiny ako aditíva] Journal of Health Science, 2010. 56(2): p. 167-174.


Hiraoka, A., et al., Studies on the properties and real existence of aqueous solution systems that are assumed to have antioxidant activities by the action of “active hydrogen”‘. [Štúdie o vlastnostiach a skutočnej existencii systémov vodných roztokov, o ktorých sa predpokladá, že majú antioxidačné účinky pôsobením „aktívneho vodíka“] Journal of Health Science, 2004. 50(5): p. 456-465.


Ito, M., et al., Drinking hydrogen water and intermittent hydrogen gas exposure, but not lactulose or continuous hydrogen gas exposure, prevent 6-hydorxydopamine-induced Parkinson’s disease in rats. [Pitie vodíkovej vody a striedavé vystavenie vodíkovému plynu, no nie laktulózne alebo sústavné vystavenie vodíkovému plynu, zabraňuje vzniku Parkinsonovej choroby u potkanov vyvolanej 6-hydroxydopamínom] Med Gas Res, 2012. 2(1): p. 15.


Kato, S., D. Matsuoka, and N. Miwa, Antioxidant activities of nano-bubble hydrogen-dissolved water assessed by ESR and 2, 2′-bipyridyl methods. [Antioxidačné aktivity nano-bublinovej vody s rozpustenej vodíkom, stanovené pomocou ESR a 2, 2′-bipyridylových metód] Materials Science and Engineering:, 2015. C 53: p. 7-10.


Lee, M.Y., et al., Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA, and protein. [Elektrolýzou redukovaná voda chráni proti oxidačnému poškodeniu DNA, RNA a proteínu] Appl Biochem Biotechnol, 2006. 135(2): p. 133-44.


Li, J., et al., Hydrogen-rich saline improves memory function in a rat model of amyloid-beta-induced Alzheimer’s disease by reduction of oxidative stress. [Slaný roztok obohatený o vodík zlepšuje pamäťovú funkciu v krysom modeli Alzheimerovej choroby vyvolanom amyloidom-beta pomocou redukcie oxidatívneho stresu] Brain Res, 2010. 1328: p. 152-161.


Ohsawa, I., et al., Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. [Vodík pôsobí ako terapeutický antioxidant selektívnym znížením cytotoxických kyslíkových radikálov] Nat Med, 2007. 13(6): p. 688-694.


Ohta, S., Molecular hydrogen as a novel antioxidant: overview of the advantages of hydrogen for medical applications. [Molekulárny vodík ako nový antioxidant: prehľad výhod vodíka pre medicínske aplikácie] Methods Enzymol, 2015. 555: p. 289-317.


Park, E.J., et al., Protective effect of electrolyzed reduced water on the paraquat-induced oxidative damage of human lymphocyte DNA. [Ochranný účinok elektrolýzou redukovanej vody na parakvátom indukované oxidačné poškodenie ľudskej lymfocytovej DNA] Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 2005. 48(2): p. 155-160.


Park, S.K., et al., Electrolyzed-reduced water confers increased resistance to environmental stresses. [Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči stresom z environmentálnych záťaží.] Molecular & Cellular Toxicology, 2012. 8(3): p. 241-247.


Park, S.K. and S.K. Park, Electrolyzed-reduced water increases resistance to oxidative stress, fertility, and lifespan via insulin/IGF-1-like signal in C. elegans. [Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči oxidačnému stresu, plodnosť a životnosť prostredníctvom signálu podobného inzulínu/IGF-1 v C. elegans] Biol Res, 2013. 46(2): p. 147-52.


Penders, J., R. Kissner, and W.H. Koppenol, ONOOH does not react with H2. [ONOOH nereaguje s H2] Free Radic Biol Med, 2014.


Qian, L., et al., Administration of hydrogen-rich saline protects mice from lethal acute graft-versus-host disease (aGVHD). [Podávanie fyzologického roztoku bohatého na vodík chráni myši pred letálnou akútnou chorobou štepu proti hostiteľovi (aGVHD)] Transplantation, 2013. 95(5): p. 658-62.


Shi, Q.H., et al., Hydrogen Therapy Reduces Oxidative Stress-associated Risks Following Acute and Chronic Exposure to High-altitude Environment. [Vodíková terapia znižuje riziká súvisiace s oxidačným stresom po akútnom a chronickom vystavení prostrediu vo vysokej nadmorskej výške] Biomed Environ Sci, 2015. 28(3): p. 239-41.


Shirahata, S., et al., Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage. [Elektrolýzou redukovaná voda zachytáva aktívne kyslíky a chráni DNA pred oxidačným poškodením] Biochemical and Biophysical Research Communications, 1997. 234(1): p. 269-274.


Slezák J, Kura B, Frimmel K, Zálešák M, Ravingerová T, Viczenczová C, Okruhlicová Ľ, Tribulová N.: Preventive and therapeutic application of molecular hydrogen in situations with excessive production of free radicals. [Preventívna a terapeutická aplikácia molekulárneho vodíka v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov] Physiol Res. 2016 Sep 19;65 Suppl 1:S11-28).


Yan, H., et al., Mechanism of the lifespan extension of Caenorhabditis elegans by electrolyzed reduced water–participation of Pt nanoparticles. [Mechanizmus predĺženia životnosti Caenorhabditis elegans elektrolyticky redukovanou vodou a nanočasticami platiny] Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2011. 75(7): p. 1295-9.


Yan, H., et al., electrolyzed reduced water prolongs caenorhabditis elegans lifespan, in Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects. [Elektrolyticky redukovaná voda predlžuje životnosť Caenorhabditis elegans] Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects 2010, Springer Netherlands. p. 289-293.


Yan, H.X., et al., Extension of the Lifespan of Caenorhabditis elegans by the Use of Electrolyzed Reduced Water. [Predĺženie životnosti Caenorhabditis elegans použitím elektrolyticky redukovanej vody] Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 2010. 74(10): p. 2011-2015.


Yanagihara, T., et al., Electrolyzed hydrogen-saturated water for drinking use elicits an antioxidative effect: a feeding test with rats. [Elektrolýzou vodíkom nasýtená voda na pitie má antioxidačný účinok: test s kŕmením u potkanov] Biosci Biotechnol Biochem, 2005. 69(10): p. 1985-7


Zhao, M., et al., Hydrogen-rich water improves neurological functional recovery in experimental autoimmune encephalomyelitis mice. [Voda bohatá na vodík zlepšuje kunkčné neurologické zotavenie v prípade experimentálnej autoimúnnej encefalomyelitíde u myší] Journal of Neuroimmunology, 2016. 294: p. 6-13.

ANTIOXIDAČNÝ EFEKT

[Molekulárny vodík ako nový antioxidant: prehľad výhod vodíka pre medicínske aplikácie]

Ohta, S.

Záver štúdie:

“Nedávne publikácie odhalili, že okrem priamej neutralizácie vysoko reaktívnych oxidantov, H2 nepriamo redukuje oxiatívny stres reguláciou expresií rôznych génov. Navyše, reguláciou expresií génov, H2 pôsobí ako protizápalová, protialergická, a protiapoptopická molekula ktorá stimuluje metabolizmus. Okrem množiacich sa dôkazov z modelových zvieracích experimentov, prebiehajú aj rôzne extenzívne klinické výskumy. Kedže väčšina liekov špecificky reaguje na konkrétne ciele, H2 sa odlišuje od konvenčných farmaceutických liekov. Vzhľadom k jeho vysokej účinnosti a nedostatku nepriaznivých vplyvov, H2 má potenciál pre klinickú aplikáciu voči rôznym chorobám.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25747486

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O ANTIOXIDAČNOM VPLYVE

Akhavan, O., et al., Hydrogen-rich water for green reduction of graphene oxide suspensions. [Voda bohatá na vodík na zelenú redukciu suspenzií grafénového oxidu] International Journal of Hydrogen Energy, 2015. 40(16): p. 5553-5560.


Berjak, P., et al., Cathodic amelioration of the adverse effects of oxidative stress accompanying procedures necessary for cryopreservation of embryonic axes of recalcitrant-seeded species. [Katodické zlepšenie nepriaznivých účinkov oxidačného stresu sprevádzajúcich postupy nevyhnutné na kryokonzerváciu embryonálnych osí druhov vysadených recalcitrantom] Seed Science Research, 2011. 21(3): p. 187-203.


Hanaoka, K., Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. [Antioxidačné účinky redukovanej vody vytvorenej elektrolýzou roztokov chloridu sodného] Journal of Applied Electrochemistry, 2001. 31(12): p. 1307-1313.


Hanaoka, K., et al., The mechanism of the enhanced antioxidant effects against superoxide anion radicals of reduced water produced by electrolysis. [Mechanizmus zvýšených antioxidačných účinkov voči superoxidovým aniónovým radikálom redukovanej vody vytvorenej elektrolýzou] Biophysical Chemistry, 2004. 107(1): p. 71-82.


Hiraoka, A., et al., In Vitro Physicochemical Properties of Neutral Aqueous Solution Systems (Water Products as Drinks) Containing Hydrogen Gas, 2-Carboxyethyl Germanium Sesquioxide, and Platinum Nanocolloid as Additives. [Fyzikálno-chemické vlastnosti in vitro systémov neutrálnych vodných roztokov (vodné produkty ako nápoje) obsahujúce plynný vodík, 2-karboxyetyl germaniumsékioxid a nanokoloidy platiny ako aditíva] Journal of Health Science, 2010. 56(2): p. 167-174.


Hiraoka, A., et al., Studies on the properties and real existence of aqueous solution systems that are assumed to have antioxidant activities by the action of “active hydrogen”‘. [Štúdie o vlastnostiach a skutočnej existencii systémov vodných roztokov, o ktorých sa predpokladá, že majú antioxidačné účinky pôsobením „aktívneho vodíka“] Journal of Health Science, 2004. 50(5): p. 456-465.


Kato, S., D. Matsuoka, and N. Miwa, Antioxidant activities of nano-bubble hydrogen-dissolved water assessed by ESR and 2, 2′-bipyridyl methods. [Antioxidačné aktivity nano-bublinovej vody s rozpustenej vodíkom, stanovené pomocou ESR a 2, 2′-bipyridylových metód] Materials Science and Engineering:, 2015. C 53: p. 7-10.


Lee, M.Y., et al., Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA, and protein. [Elektrolýzou redukovaná voda chráni proti oxidačnému poškodeniu DNA, RNA a proteínu] Appl Biochem Biotechnol, 2006. 135(2): p. 133-44.


Ohsawa, I., et al., Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. [Vodík pôsobí ako terapeutický antioxidant selektívnym znížením cytotoxických kyslíkových radikálov] Nat Med, 2007. 13(6): p. 688-694.


Ohta, S., Molecular hydrogen as a novel antioxidant: overview of the advantages of hydrogen for medical applications. [Molekulárny vodík ako nový antioxidant: prehľad výhod vodíka pre medicínske aplikácie] Methods Enzymol, 2015. 555: p. 289-317.


Park, E.J., et al., Protective effect of electrolyzed reduced water on the paraquat-induced oxidative damage of human lymphocyte DNA. [Ochranný účinok elektrolýzou redukovanej vody na parakvátom indukované oxidačné poškodenie ľudskej lymfocytovej DNA] Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 2005. 48(2): p. 155-160.


Park, S.K., et al., Electrolyzed-reduced water confers increased resistance to environmental stresses. [Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči stresom z environmentálnych záťaží.] Molecular & Cellular Toxicology, 2012. 8(3): p. 241-247.


Park, S.K. and S.K. Park, Electrolyzed-reduced water increases resistance to oxidative stress, fertility, and lifespan via insulin/IGF-1-like signal in C. elegans. [Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči oxidačnému stresu, plodnosť a životnosť prostredníctvom signálu podobného inzulínu/IGF-1 v C. elegans] Biol Res, 2013. 46(2): p. 147-52.


Penders, J., R. Kissner, and W.H. Koppenol, ONOOH does not react with H2. [ONOOH nereaguje s H2] Free Radic Biol Med, 2014.


Qian, L., et al., Administration of hydrogen-rich saline protects mice from lethal acute graft-versus-host disease (aGVHD). [Podávanie fyzologického roztoku bohatého na vodík chráni myši pred letálnou akútnou chorobou štepu proti hostiteľovi (aGVHD)] Transplantation, 2013. 95(5): p. 658-62.


Shi, Q.H., et al., Hydrogen Therapy Reduces Oxidative Stress-associated Risks Following Acute and Chronic Exposure to High-altitude Environment. [Vodíková terapia znižuje riziká súvisiace s oxidačným stresom po akútnom a chronickom vystavení prostrediu vo vysokej nadmorskej výške] Biomed Environ Sci, 2015. 28(3): p. 239-41.


Shirahata, S., et al., Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage. [Elektrolýzou redukovaná voda zachytáva aktívne kyslíky a chráni DNA pred oxidačným poškodením] Biochemical and Biophysical Research Communications, 1997. 234(1): p. 269-274.


Slezák J, Kura B, Frimmel K, Zálešák M, Ravingerová T, Viczenczová C, Okruhlicová Ľ, Tribulová N.: Preventive and therapeutic application of molecular hydrogen in situations with excessive production of free radicals. [Preventívna a terapeutická aplikácia molekulárneho vodíka v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov] Physiol Res. 2016 Sep 19;65 Suppl 1:S11-28).


Yan, H., et al., Mechanism of the lifespan extension of Caenorhabditis elegans by electrolyzed reduced water–participation of Pt nanoparticles. [Mechanizmus predĺženia životnosti Caenorhabditis elegans elektrolyticky redukovanou vodou a nanočasticami platiny] Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2011. 75(7): p. 1295-9.


Yan, H., et al., electrolyzed reduced water prolongs caenorhabditis elegans lifespan, in Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects. [Elektrolyticky redukovaná voda predlžuje životnosť Caenorhabditis elegans] Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects 2010, Springer Netherlands. p. 289-293.


Yan, H.X., et al., Extension of the Lifespan of Caenorhabditis elegans by the Use of Electrolyzed Reduced Water. [Predĺženie životnosti Caenorhabditis elegans použitím elektrolyticky redukovanej vody] Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 2010. 74(10): p. 2011-2015.


Yanagihara, T., et al., Electrolyzed hydrogen-saturated water for drinking use elicits an antioxidative effect: a feeding test with rats. [Elektrolýzou vodíkom nasýtená voda na pitie má antioxidačný účinok: test s kŕmením u potkanov] Biosci Biotechnol Biochem, 2005. 69(10): p. 1985-7

VPLYV NA TRÁVIACU SÚSTAVU

[Vodík môže byť použitý ako liečba stresom vyvolanej žalúdočnej ulcerácie]

Jin, Y., et al.

Záver štúdie:

“Nakoľko •OH je jeden z kauzatívných faktorov v prípadoch gastrickej ulcerózy spôsobenej stresom, navrhujeme označiť vodík, a selektívny •OH saphrofág, ako účinný prostriedok pri liečbe gastrickej ulcerácie spôsobenej stresom. V porovnaní s ďalšími antioxidantami, vodík má niekoľko unikátnych výhod, ako napríklad nizku toxicitu, vysokú účinnosť, a ľahkosť použitia. Toto klinické tvrdenie si zasluhuje ďalšie experimentálne testovanie aby sa určila jeho účinnosť a potenciálne neželané reakcie.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: http://hydrozen.org/wp-content/uploads/2012/05/Hydrogen-may-be-used-as-a-treatment-for-stress-induced-gastric-ulceration.pdf

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA TRÁVIACU SÚSTAVU

Anami, S., K. Saegusa, and M. Nishikata, Effect of glutamine or alkaline ionized water on late diarrhea induced by irinotecan hydrochloride in Gunn rats. [Vplyv glutamínovej alebo alkalickej ionizovanej vody na neskorú hnačku indukovanú irinotekanom hydrochloridom u Gunnovych krýs] Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2009. 4(2): p. 96-105.


Buchholz, B.M., et al., Hydrogen inhalation ameliorates oxidative stress in transplantation induced intestinal graft injury. [Inhalácia vodíka zmierňuje oxidačný stres pri poškodení transplantovaným intestinálnym štepom] Am J Transplant, 2008. 8(10): p. 2015-2024.


Buchholz, B.M., et al., Hydrogen-enriched preservation protects the isogeneic intestinal graft and amends recipient gastric function during transplantation. [Udržanie obohatenia vodíkom chráni izogénny intestinálny štep a mení funkciu žalúdka príjemcu počas transplantácie] Transplantation, 2011. 92(9): p. 985-92.


Chen, H.G., et al., Heme oxygenase-1 mediates the anti-inflammatory effect of molecular hydrogen in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. [Heme oxygenáza-1 sprostredkováva protizápalový účinok molekulárneho vodíka v makrofágoch RAW 264.7 stimulovaných LPS] Int J Surg, 2013. 11(10): p. 1060-6.


He, J., et al., Protective effects of hydrogen-rich saline on ulcerative colitis rat model. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík na model potkanej ulceróznej kolitídy] Journal of Surgical Research, 2013(0).


Jin, D.K., Dong-Heui ; Teng, Yung-Chien ; Xufeng, Qi ; Lee, Kyu-Jae The Effect of Mineral-induced Alkaline Reduced Water on the DSS-induced Acute inflammatory Bowel Disease Mouse Model. [Účinok minerálnej indukovanej alkalickej redukovanej vody na akútny zápalový model myšacieho ochorenia čriev vyvolaného DSS] Korean Journal of Microscopy, 2008. 38(2): p. 81-87.


Jin, Y., et al., Hydrogen May Be Used as a Treatment for Stress-Induced Gastric Ulceration. [Vodík môže byť použitý ako liečba stresom vyvolanej žalúdočnej ulcerácie] Hypotheses Res, 2011. 7: p. 43-47.


Kajiya, M., et al., Hydrogen mediates suppression of colon inflammation induced by dextran sodium sulfate. [Vodík sprostredkováva potlačenie zápalu hrubého čreva vyvolaného dextránom (DSS)] Biochem Biophys Res Commun, 2009: p. in press.


Li, G.M., et al., Effects of hydrogen-rich saline treatment on polymicrobial sepsis. [Účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík na polymikrobiálnu sepsu] Journal of Surgical Research, 2013. 181(2): p. 279-86.


Liu, X., et al., The protective of hydrogen on stress-induced gastric ulceration. [Ochrana vodíka pri stresom indukovanej žalúdočnej ulcerácii] Int Immunopharmacol, 2012. 13(2): p. 197-203.


McCarty, M.F., Potential ghrelin-mediated benefits and risks of hydrogen water. [Potenciálne ghrelínom sprostredkované prínosy a riziká vodíkovej vody] Med Hypotheses, 2015. 84(4): p. 350-5.


Naito, Y., et al., Chronic administration with electrolyzed alkaline water inhibits aspirin-induced gastric mucosal injury in rats through the inhibition of tumor necrosis factor-alpha expression. [Chronické podávanie elektrolýzovej alkalickej vody inhibuje poškodenie žalúdočnej sliznice vyvolané aspirínom u potkanov prostredníctvom inhibície expresie nádorového nekrotického alfa faktora] Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2002. 32: p. 69-81.


Nishimura, N., et al., Colonic hydrogen generated from fructan diffuses into the abdominal cavity and reduces adipose mRNA abundance of cytokines in rats. [Vodík z hrubého čreva vytvorený z fruktánu difunduje do brušnej dutiny a znižuje početnosť cytokínov tukovej mRNA u potkanov] J Nutr, 2013. 143(12): p. 1943-9.


Pilcher, J.E., Senn on the Diagnosis of Gastro-Intestinal Perforation by the Rectal Insufflation of Hydrogen Gas. [Senn o diagnostike perforácie gastrointestinálneho traktu pri rektálnej insuflácii plynného vodíka] Annals of Surgery, 1888. 8(3): p. 190-204.


Senn, N., Rectal insufflation of hydrogen gas: an infallible test in the diagnosis of visceral injury of the gastro intestinal canal in penetrating wounds of the abdomen[Rektálna insuflácia vodíkového plynu: neplatný test v diagnostike viscerálnej ujmy gastro-intestinálneho kanálu v penetrácii rán abdomenu] Read in the Section on Surgery, at the Thirty-ninth Annual Meeting of the American Medical Association, May, 9, 1888, and illuistrated by three experiments on dogs.”. JAMA: Journal of the American Medical Association, 1888. 10(25): p. 767-777.


Sheng, Q., et al., Protective effects of hydrogen-rich saline on necrotizing enterocolitis in neonatal rats. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík na nekrotizujúcu enterokolitídu u novorodených potkanov] J Pediatr Surg, 2013. 48(8): p. 1697-706.


Shigeta, T., et al., Luminal injection of hydrogen-rich solution attenuates intestinal ischemia-reperfusion injury in rats. [Luminálna injekcia roztoku bohatého na vodík črevné ischemicko-reperfúzne poškodenie u potkanov] Transplantation, 2015. 99(3): p. 500-7.


Xie, K.L., et al., Effects of hydrogen gas inhalation on serum high mobility group box 1 levels in severe septic mice. [Účinky inhalácie plynného vodíka na hladiny sérových skupín s vysokou mobilitou v boxe 1 u myší s ťažkou sepsou] Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 2010. 39(5): p. 454-7.


Xie, K.L., et al., Protective effects of hydrogen gas on murine polymicrobial sepsis via reducing oxidative stress and HMGB1 release. [Ochranné účinky vodíkového plynu na myšej polymikrobiálnej sepse redukciou oxidačného stresu a uvoľňovaním HMGB1] Shock, 2010. 34(1): p. 90-97.


Xie, K., et al., Combination therapy with molecular hydrogen and hyperoxia in a murine model of polymicrobial sepsis. [Kombinovaná terapia molekulárnym vodíkom a hyperoxiou v myšom modeli polymikrobiálnej sepsy] Shock, 2012. 38(6): p. 656-63.


Xie, K., et al., Nrf2 is critical in the protective role of hydrogen gas against murine polymicrobial sepsis. [Nrf2 je kritický v ochrannej úlohe vodíka proti myšej polymikrobiálnej sepse] British Journal of Anaesthesia, 2012. 108(3): p. 538-539.


Xie, K., et al., Hydrogen gas presents a promising therapeutic strategy for sepsis. [Vodíkový plyn predstavuje sľubnú terapeutickú stratégiu pre sepsu] Biomed Res Int, 2014. 2014: p. 807635.


Xue, J., et al., Dose-dependent inhibition of gastric injury by hydrogen in alkaline electrolyzed drinking water. [Inhibícia poškodenia žalúdka závislá od dávky vodíky v alkalickej elektrolýznej pitnej vode] BMC Complementary and Alternative Medicine, 2014. 14(1): p. 81.


Zhang, J.Y., et al., Protective role of hydrogen-rich water on aspirin-induced gastric mucosal damage in rats. [Ochranná úloha vody bohatej na vodík po poškodení žalúdočnej mukózy indukovanej aspirínom u potkanov] World J Gastroenterol, 2014. 20(6): p. 1614-22.


Zheng Y, Zhu D.: Molecular Hydrogen Therapy Ameliorates Organ Damage Induced by Sepsis. [Terapia molekulárnym vodíkom zmierňuje poškodenie orgánov vyvolané sepsou] Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:5806057

VPLYV NA PEČEŇ

[Protizápalové vlastnosti molekulárneho vodíka: skúmanie zápalu pečene vyvolaného parazitom]

Gharib, B., et al.

Záver štúdie:

“Infikované zvieratá zostali 2 týždne v hyperbarickej komore s normálnou atmosférou doplnenou s 0.7 MPa vodíka. Táto liečba mala významný ochranný účinok voči poškodeniam pečene, špecificky znížená fibróza, zlepšenie hemodynamiky, zvýšenie aktivity NOSII, zvýšená aktivita antioxidačných enzýmov, znížené úrovne peroxidácie tukov a zníženie úrovne cirkulujúcej TNF-alfa. Pri takých istých podmienkach hélium preukázalo taktiež ochranné účinky, indikujúc fakt že vyhladávanie hydroxyl radikálov nie je jediný ochranný mechanizmus. Tieto nálezy indikujú že navrhovaná protizápalová stratégia si zasluhuje ďalšiu pozornosť.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11510417

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA PEČEŇ

Gharib, B., et al., Anti-inflammatory properties of molecular hydrogen: investigation on parasite-induced liver inflammation. [Protizápalové vlastnosti molekulárneho vodíka: skúmanie zápalu pečene vyvolaného parazitom] C R Acad Sci III, 2001. 324(8): p. 719-724.


Iketani M, Ohshiro J, Urushibara T, Takahashi M, Arai T, Kawaguchi H, Ohsawa I.: Preadministration of Hydrogen-Rich Water Protects Against Lipopolysaccharide-Induced Sepsis and Attenuates Liver injury. [Predbežné podávanie vody bohatej na vodík chráni pred sepsou indukovanou lipopolysacharidmi a zmierňuje poškodenie pečene] 2016 Dec 1.


Itoh, T., et al., Molecular hydrogen suppresses FcepsilonRI-mediated signal transduction and prevents degranulation of mast cells [Molekulárny vodík potláča signálnu transdukciu sprostredkovanú Fc epsilon RI a zabraňuje degranulácii mastocytov] Biochem Biophys Res Commun, 2009. 389(4): p. 651-6.


Kajiya, M., et al., Hydrogen from intestinal bacteria is protective for Concanavalin A-induced hepatitis [Vodík z črevných baktérií chráni hepatitídu vyvolanú konkanavalínom A] Biochem Biophys Res Commun, 2009. 386(2): p. 316-21.


Koyama, Y., et al., Effects of Oral Intake of Hydrogen Water on Liver Fibrogenesis in Mice [Účinky perorálneho príjmu vodíkovej vody na fibrogenázu pečene u myší] Hepatol Res, 2013.


Lee, P.C., et al., Concomitant inhibition of oxidative stress and angiogenesis by chronic hydrogen-rich saline and N-acetylcysteine treatments improves systemic, splanchnic and hepatic hemodynamics of cirrhotic rats Hepatol Res, 2014.


Liu, Q., et al., Hydrogen-rich saline protects against liver injury in rats with obstructive jaundice [Fyziologický roztok bohatý na vodík chráni proti poškodeniu pečene u potkanov s obštrukčnou žltačkou] Liver International, 2010. 30(7): p. 958-968.


Liu, Y., et al., Protective effects of hydrogen enriched saline on liver ischemia reperfusion injury by reducing oxidative stress and HMGB1 release. [Protektívne účinky fyziologického roztoku obohateného vodíkom na ischemicko-reperfúzne poškodenie pečene znížením oxidačného stresu a uvoľňovaním HMGB1] BMC Gastroenterol, 2014. 14: p. 12.


Matsuno, N., et al., Beneficial effects of hydrogen gas on porcine liver reperfusion injury with use of total vascular exclusion and active venous bypass. [Priaznivé účinky plynného vodíka na reperfúzne poranenie ošípaných s použitím úplného vylučovania ciev a aktívneho venózneho bypassu] Transplant Proc, 2014. 46(4): p. 1104-6.


Nishimura, N., et al., Pectin and high-amylose maize starch increase caecal hydrogen production and relieve hepatic ischaemia-reperfusion injury in rats [Pektín a kukuričný škrob s vysokým obsahom amylózy zvyšujú cekálnu produkciu vodíka a zmierňujú ischemicko-reperfúzne poškodenie pečene u potkanov] Br J Nutr, 2012. 107(4): p. 485-92.


Park, S.K., et al., Electrolyzed-reduced water inhibits acute ethanol-induced hangovers in Sprague-Dawley rats [Elektrolyticky redukovaná voda tlmí akútne etanolom vyvolané stavy po opici u laboratórnych potkanov kmeňa Sprague-Dawley] Biomed Res, 2009. 30(5): p. 263-9.


Shen, M.H., et al., Hydrogen as a novel and effective treatment of acute carbon monoxide poisoning [Vodík ako nová a účinná liečba akútnej otravy oxidom uhoľnatým] Medical Hypotheses, 2010. 75(2): p. 235-237.


Sun, H., et al., The protective role of hydrogen-rich saline in experimental liver injury in mice. [Ochranná úloha fyziologického roztoku bohatého na vodík pri pokusnom poškodení pečene u myší] Journal of Hepatology, 2011. 54(3): p. 471-80.


Tan, Y.C., et al., Hydrogen-rich saline attenuates postoperative liver failure after major hepatectomy in rats. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zmierňuje pooperačné zlyhanie pečene po veľkej hepatektómii u potkanov] Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2014. 38(3): p. 337-45.


Tange, Y., S. Takesawa, and S. Yoshitake, Dialysate with high dissolved hydrogen facilitates dissociation of indoxyl sulfate from albumin [Dialýza s vysokým obsahom rozpusteného vodíka uľahčuje disociáciu indoxylsulfátu z albumínu] Nephrourol Mon, 2015. 7(2): p. e26847.


Tsai, C.F., et al., Hepatoprotective effect of electrolyzed reduced water against carbon tetrachloride-induced liver damage in mice [Hepatoprotektívny účinok elektrolyzovanej redukovanej vody na poškodenie pečene indukované tetrachlórmetánom u myší] Food Chem Toxicol, 2009. 47(8): p. 2031-6.


Wang, W., et al., Effects of hydrogen-rich saline on rats with acute carbon monoxide poisoning. [Účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík na krysy s akútnou otravou oxidom uhoľnatým] Journal of Emergency Medicine, 2013. 44(1): p. 107-15.


Xiang, L., et al., Inhalation of hydrogen gas reduces liver injury during major hepatotectomy in swine. [Inhalácia plynného vodíka znižuje poškodenie pečene počas závažnej hepatotektómie u ošípaných] World Journal of Gastroenterology, 2012. 18(37): p. 5197-5204.


Xu, X.F. and J. Zhang, Saturated hydrogen saline attenuates endotoxin-induced acute liver dysfunction in rats [Vodíkom nasýtený fyziologický roztok tlmí endotoxínom indukovanú akútnu dysfunkciu pečene u potkanov] Physiol Res, 2013. 62(4): p. 395-403.


Zhai X, Chen X, Lu J, Zhang Y, Sun X, Huang Q, Wang Q.: Hydrogen-rich saline improves non‑alcoholic fatty liver disease by alleviating oxidative stress and activating hepatic PPARα and PPARγ [Fyziologický roztok bohatý na vodík zlepšuje nealkoholické tukové pečeňové ochorenie tým, že zmierňuje oxidačný stres a aktivuje pečeňový PPARa a PPARγ] Mol Med Rep. 2017 Mar;15(3):1305-1312


Zhang, C.B., et al., Hydrogen gas inhalation protects against liver ischemia/reperfusion injury by activating the NF-κB signaling pathway [Inhalácia vodíkového plynu chráni pred ischemicko-reperfúznym poškodením pečene aktiváciou signálnej dráhy NF-kB] Experimental and Therapeutic Medicine, 2015. 9(6): p. 2114-2120.


Zhang, J.Y., et al., Hydrogen-rich water protects against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice. [Voda bohatá na vodík chráni voči hepatotoxicite myší vyvolanej acetaminofenom] World J Gastroenterol, 2015. 21(14): p. 4195-209.

VPLYV NA METABOLIZMUS A DIABETES

[Vodík zlepšuje glykemickú kontrolu v modeli diabetických zvierat typu 1 podporou prijímania glukózy do kostrových svalov]

Amitani, H., et al.

Záver štúdie:

“H(2) výrazne zvýšil expresiu membrány kostrových svalov Glut4 a markantne zlepšil glykemickú kontrolu medzi myšami trpiacimi diabetom typu 1 vyvolanom STZ po intraperitoneálnom a orálnom podaní. Hoci dlhodobé orálne podávanie H(2) malo najmenší efekt na obézne modely diabetických myší (typ 2) nezávislých na inzulíne. Naša štúdia demonštruje, že H(2) vyvíja účinky podobné inzulínu a môže byť novou terapeutickou alternatívou voči inzulínu v prípade diabetes melitus (typ 1) ktorá môže byť podávaná ústne.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23326534

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA METABOLIZMUS A DIABETES

Abe, M., et al., Suppressive Effect of ERW on Lipid Peroxidation and Plasma Triglyceride Level, in Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects.[Supresívny účinok elektrolýzovej redukovanej vody na lipidovú peroxidáciu a hladinu triglyceridov plazmy] Netherlands, Editor. 2010. p. 315-321.


Amitani, H., et al., Hydrogen Improves Glycemic Control in Type1 Diabetic Animal Model by Promoting Glucose Uptake into Skeletal Muscle. [Vodík zlepšuje glykemickú kontrolu v modeli diabetických zvierat typu 1 podporou prijímania glukózy do kostrových svalov] PLoS One, 2013. 8(1).


Baek, D.-H., Antibacterial Activity of Hydrogen-rich Water Against Oral Bacteria. [Antibakteriálna aktivita vody bohatej na vodík proti perorálnym baktériám]


Chao, Y.C. and M.T. Chiang, Effect of alkaline reduced water on erythrocyte oxidative status and plasma lipids of spontaneously hypertensive rats. [Účinok alkalickej redukovanej vody na oxidačný stav erytrocytov a plazmatické lipidy spontánne hypertenzných potkanov] Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science, 2009. 47(2): p. 71-72.


Chen, C.H., et al., Hydrogen Gas Reduced Acute Hyperglycemia-Enhanced Hemorrhagic Transformation in a Focal Ischemia Rat Model. [Vodíkový plyn znížil akútnu hemoragickú transformáciu zvýšenú hyperglykémiou v modeli fokálnej ischémie u potkanov] Neuroscience, 2010. 169(1): p. 402-414.


Chen, Y., et al., Hydrogen-rich saline attenuates vascular smooth muscle cell proliferation and neointimal hyperplasia by inhibiting reactive oxygen species production and inactivating the Ras-ERK1/2-MEK1/2 and Akt pathways. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zmierňuje proliferáciu buniek hladkého svalstva ciev a neointimálnu hyperpláziu inhibíciou produkcie reaktívnych druhov kyslíka a inaktiváciou dráh Ras-ERK1/2-MEK1/2 a Akt] International Journal of Molecular Medicine, 2013. 31(3): p. 597-606.


Chiasson, J.L., et al., Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance: the STOP-NIDDM trial. [Liečba akarbózou a riziko kardiovaskulárnych ochorení a hypertenzie u pacientov s poruchou glukózovej tolerancie: štúdia STOP-NIDDM] JAMA, 2003. 290(4): p. 486-94.


Dan, J., et al., Effect of mineral induced alkaline reduced water on sprague-dawley rats fed on a high fat diet. [Vplyv minerálmi indukovanej alkalickej redukovanej vody na potkany kmeňa sprague-dawley kŕmené stravou s vysokým obsahom tuku] Exp. Biomed. Sci., 2006. 12: p. 1-7.


Ekuni, D., et al., Hydrogen-rich water prevents lipid deposition in the descending aorta in a rat periodontitis model. [Voda bohatá na vodík zabraňuje ukladaniu lipidov do zostupnej aorty v modeli potkanej periodontitídy] Arch Oral Biol, 2012. 57(12): p. 1615-22.


Fan, M., et al., Protective Effects of Hydrogen-Rich Saline Against Erectile Dysfunction in a Streptozotocin Induced Diabetic Rat Model. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík proti erektilnej dysfunkcii v modeli diabetických potkanov vyvolaných streptozotocínmi] J Urol, 2012.


Fan, M., et al., Protective effects of hydrogen-rich saline against erectile dysfunction in a streptozotocin induced diabetic rat model. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík proti erektilnej dysfunkcii v modeli diabetických potkanov indukovaných streptozotocínmi] Journal of Urology, 2013. 190(1): p. 350-6.


GU, H.Y., et al., Anti-oxidation Effect and Anti Type 2 Diabetic Effect in Active Hydrogen Water. [Antioxidačný a protidiabetický účinok pre 2 v aktívnej vodíkovej vode] Medicine and Biology, 2006. 150(11): p. 384-392.


Hamaskai, T., et al., The suppressive effect of electrolyzed reduced water on lipid peroxidation. [Potlačujúci účinok elektrolyzovanej redukovanej vody na peroxidáciu lipidov] Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, 2003. 13: p. 381-385.


Hashimoto, M., et al., Effects of hydrogen-rich water on abnormalities in a SHR.Cg-Leprcp/NDmcr rat – a metabolic syndrome rat model. [Účinky vody bohatej na vodík na abnormality u potkana SHR.Cg-Leprcp/NDmcr – model metabolick0ho syndrómu potkana] Medical Gas Research, 2011. 1(1): p. 26.


He, B., et al., Protection of oral hydrogen water as an antioxidant on pulmonary hypertension. [Ochrana perorálnej vodíkovej vody ako antioxidantu pri pľúcnej hypertenzii] Mol Biol Rep, 2013. 40(9): p. 5513-21.


Ignacio, R.M., et al., Anti-obesity effect of alkaline reduced water in high fat-fed obese mice. [Antiobezitný účinok alkalickej redukovanej vody u obéznych myší s vysokým obsahom tuku] Biol Pharm Bull, 2013. 36(7): p. 1052-9.


Iio, A., et al., Molecular hydrogen attenuates fatty acid uptake and lipid accumulation through downregulating CD36 expression in HepG2 cells. [Molekulárny vodík zmierňuje vychytávanie mastných kyselín a akumuláciu lipidov znížením expresie CD36 v bunkách HepG2] Medical Gas Research, 2013. 3(1): p. 6.


Jiang, H., et al., Hydrogen-rich medium suppresses the generation of reactive oxygen species, elevates the Bcl-2/Bax ratio and inhibits advanced glycation end product-induced apoptosis. [Médium bohaté na vodík potláča tvorbu reaktívnych druhov kyslíka, zvyšuje pomer Bcl-2/Bax a inhibuje apoptózu vyvolanú konečnými produktami pokročilej glykácie] Int J Mol Med, 2013. 31(6): p. 1381-7.


Jin, D., et al., Anti-diabetic effect of alkaline-reduced water on OLETF rats. [Antidiabetický účinok alkalickej redukovanej vody na potkanoch OLETF] Biosci Biotechnol Biochem, 2006. 70(1): p. 31-7.


Kajiyama, S., et al., Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance. [Suplementácia vody bohatej na vodík zlepšuje metabolizmus tukov a glukózy medzi pacientami trpiacimi diabetom typu-2 alebo zhoršenou glukózovou toleranciou] Nutrition Research, 2008. 28: p. 137–143.


Kamimura, N., et al., Molecular Hydrogen Improves Obesity and Diabetes by Inducing Hepatic FGF21 and Stimulating Energy Metabolism in db/db Mice. [Molekulárny vodík zlepšuje obezitu a diabetes indukovaním pečeňového FGF21 a stimuláciou energetického metabolizmu u db/db myší] Obesity, 2011.


Kawai, D., et al., Hydrogen-rich water prevents progression of nonalcoholic steatohepatitis and accompanying hepatocarcinogenesis in mice. [Voda bohatá na vodík zabraňuje progresii nealkoholickej steatohepatitídy a sprievodnej hepatokarcinogenézy u myší] Hepatology, 2012. 56(3): p. 912-21.


Kim, H.-W., Alkaline Reduced Water produced by mineQ showed Anti-cancer and Anti-diabetic effect. [Alkalická redukovaná voda produkovaná kombináciou minerálov ukázala protirakovinový a antidiabetický účinok] published online at http://www.korea-water.com/images/e_q.pdf


Kim, M.J. and H.K. Kim, Anti-diabetic effects of electrolyzed reduced water in streptozotocin-induced and genetic diabetic mice. [Antidiabetické účinky elektrolyzovanej redukovanej vody u streptozotocínom indukovaných a geneticky diabetických myší] Life Sci, 2006. 79(24): p. 2288-92.


Kim, M.J., et al., Preservative effect of electrolyzed reduced water on pancreatic beta-cell mass in diabetic db/db mice. [Konzervačný účinok elektrolyzovanej redukovanej vody na hmotnosť pankreatických beta-buniek u diabetických db/db myší] Biol Pharm Bull, 2007. 30(2): p. 234-6.


Li, Y., et al., Protective mechanism of reduced water against alloxan-induced pancreatic beta-cell damage: Scavenging effect against reactive oxygen species. [Ochranný mechanizmus redukovanej vody proti poškodeniu pankreatických beta-buniek indukovaným alloxánom: účinok zachytávania proti reaktívnym druhom kyslíka] Cytotechnology, 2002. 40(1-3): p. 139-49.


Li, Y.-P., Teruya, K., Katakura, Y., Kabayama, S., Otsubo, K.,Morisawa, S., et al, Effect of reduced water on the apoptotic cell death triggered by oxidative stress in pancreatic b HIT-T15 cell. [Vplyv redukovanej vody na apoptotickú bunkovú smrť vyvolanú oxidačným stresom v pankreatickej bunke b HIT-T15] Animal cell technology meets genomics, 2005: p. 121-124.


Li, Y., et al., Suppressive effects of electrolyzed reduced water on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes mellitus. [Supresívne účinky elektrolyzovanej redukovanej vody na apoptózu indukovanú alloxánom a diabetes mellitus 1. typu] Cytotechnology, 2011. 63(2): p. 119-31.


Nakai, Y., et al., Hepatic oxidoreduction-related genes are upregulated by administration of hydrogen-saturated drinking water. [Zvýšená expresia génov súvisiacich s oxidázou pečene podávaním vody nasýtenej vodíkom] Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2011. 75(4): p. 774-6.


Nelson, D., et al., Effect of electrolyzed water intake on lifespan of autoimmune disease prone mice. [Vplyv príjmu elektrolyzovanej vody na životnosť myší náchylných k autoimunitným ochoreniam] Faseb Journal, 1998. 12(5): p. A794-A794.


Nishioka, S., et al., Effect of hydrogen gas inhalation on lipid metabolism and left ventricular remodeling induced by intermittent hypoxia in mice. [Vplyv inhalácie plynného vodíka na metabolizmus lipidov a remodeláciu ľavej komory indukovanú prerušovanou hypoxiou u myší] European Heart Journal, 2012. 33: p. 794-794.


Oda, M., et al., Electrolyzed and natural reduced water exhibit insulin-like activity on glucose uptake into muscle cells and adipocytes. [Elektrolyzovaná a prírodná redukovaná voda vykazuje inzulínovú aktivitu na príjem glukózy do svalových buniek a adipocytov] Animal Cell Technology: Products from Cells, Cells as Products, 2000: p. 425-427.


Ohsawa, I., et al., Consumption of hydrogen water prevents atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice. [Príjem vodíkovej vody zabraňuje ateroskleróze u myší knokautovaných apolipoproteínom E] Biochem Biophys Res Commun, 2008. 377(4): p. 1195-8.


Shirahata, S., Anti-oxidative water improves diabetes. [Antioxidačná voda zlepšuje cukrovku] 2001.


Shirahata, S., et al., Anti-diabetes effect of water containing hydrogen molecule and Pt nanoparticles. [Antidiabetický účinok vody obsahujúcej molekuly vodíka a nanočastice platiny] BMC Proc, 2011. 5 Suppl 8: p. P18.


Song, G., et al., H2 inhibits TNF-alpha-induced lectin-like oxidized LDL receptor-1 expression by inhibiting nuclear factor kappaB activation in endothelial cells. [H2 inhibuje TNF-alfa indukovanú lektínu podobnú oxidovanú expresiu LDL receptora-1 inhibíciou aktivácie jadrového faktora kappaB v endotelových bunkách] Biotechnology Letters, 2011. 33(9): p. 1715-22.


Song, G., et al., Hydrogen decreases athero-susceptibility in apolipoprotein B-containing lipoproteins and aorta of apolipoprotein E knockout mice. [Vodík znižuje athero-citlivosť na lipoproteíny obsahujúce apolipoproteín B a aortu myší knokautovaných apolipoproteínom E] Atherosclerosis, 2012. 221(1): p. 55-65.


Tanabe, H., et al., Suppressive Effect of High Hydrogen Generating High Amylose Cornstarch on Subacute Hepatic Ischemia-reperfusion Injury in Rats. [Supresívny účinok kukuričného škrobu s vysokým obsahom amylózy generujúceho vodík pri subakútnom ischemicko-reperfúznom poškodení pečene u potkanov] Biosci Microbiota Food Health, 2012. 31(4): p. 103-8.


Wang, Y., et al., Protective effects of hydrogen-rich saline on monocrotaline-induced pulmonary hypertension in a rat model. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík na pľúcnu hypertenziu vyvolanú monokrotalínom v potkanom modeli] Respir Res, 2011. 12: p. 26.


Wang, Q.J., et al., Therapeutic effects of hydrogen saturated saline on rat diabetic model and insulin resistant model via reduction of oxidative stress. [Terapeutické účinky vodíkom nasýteného fyziologického roztoku na model diabetického potkana a model rezistentný na inzulín redukciou oxidačného stresu] Chin Med J (Engl), 2012. 125(9): p. 1633-7.


Yang, X., et al., Protective effects of hydrogen-rich saline in preeclampsia rat model. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík v modeli preeklampsie potkanov] Placenta, 2011. 32(9): p. 681-6.


Yeunhwa GU, K.O., Taigo FUj, Yuka ITOKAWA, et al., Anti Type 2 Diabetic Effect and Anti-oxidation Effect in Active Hydrogen Water Administration KK-Ay Mice. [Antidiabetický efekt pre typ 2 a antioxidačný účinok v myšiach kmeňa KK-Ay s aktívnou vodíkovou vodou] Medicine and Biology, 2006. 150(11): p. 384-392.


Yu, P., et al., Hydrogen-rich medium protects human skin fibroblasts from high glucose or mannitol induced oxidative damage. [Médium bohaté na vodík chráni fibroblasty ľudskej pokožky pred oxidačným poškodením vyvolaným vysokým obsahom glukózy alebo manitolu] Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011. 409(2): p. 350-5.


Yu, Y.S. and H. Zheng, Chronic hydrogen-rich saline treatment reduces oxidative stress and attenuates left ventricular hypertrophy in spontaneous hypertensive rats. [Chronická liečba fyziologickým roztokom bohatým na vodík znižuje oxidačný stres a znižuje hypertrofiu ľavej komory u spontánne hypertenzných potkanov] Mol Cell Biochem, 2012. 365(1-2): p. 233-42.


Zheng, H. and Y.S. Yu, Chronic hydrogen-rich saline treatment attenuates vascular dysfunction in spontaneous hypertensive rats. [Chronická liečba fyziologickým roztokom bohatým na vodík zoslabuje vaskulárnu dysfunkciu u spontánne hypertenzných potkanov] Biochemical Pharmacology, 2012. 83(9): p. 1269-77.


Zong, C., et al., Administration of hydrogen-saturated saline decreases plasma low-density lipoprotein cholesterol levels and improves high-density lipoprotein function in high-fat diet-fed hamsters. [Podávanie fyziologického roztoku nasýteného vodíkom znižuje plazmatické hladiny lipoproteínu cholesterolu s nízkou hustotou a zlepšuje funkciu lipoproteínov s vysokou hustotou u škrečkov s vysokým obsahom tuku] Metabolism, 2012. 61(6): p. 794-800.


Yokoyama, J.-m.K.a.K., Effects of alkaline ionized water on spontaneously diabetic GK-rats fed sucrose. [Účinky alkalickej ionizovanej vody na spontánne diabetické potkany kmeňa GK, kŕmené sacharózou] J. of Lab. Anim Sa, 1997. 13(2): p. 187-190.

VPLYV NA KOSTI, KĹBY A SVALY

[Užívanie vodíkovej vody zabraňuje osteopénii u ovariektomizovaných potkanov]

Guo, J.D., et al.

Záver štúdie:

“Konzumovanie vody bohatej na vodík ovariektomizovanými potkanmi nemalo žiaden významný vplyv na produkciu oestrogénu, ale zabránilo redukcií kostnej hmoty aj obsahu kostrových minerálov a ich hustote vo femure (stehennej kosti) a vertebrae (chrbtici), a zachovalo mechanickú silu zahrňujúcu krajné zaťaženie, stuhnutosť a energiu, a kostrovú štruktúru zahrňujúcu trabeculárnu kostrový objem, trabeculárne číslo, a trabeculárnu hrúbku vo femure a vo vertebrae. Navyše, liečba s vodou bohatou na vodík poľavila oxidatívny stres a potlačila IL-6 a TNF-α mRNA expresie vo femure ovariektomizovaných potkanov; liečba s vodíkovou vodou zvýšila endotheliálnu NOS aktivitu femuru a zlepšila cirkulačnú úroveň NO medzi ovariektomizovanými potkanmi”.

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23121335

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA KOSTI, KĹBY A SVALY

Cai, W.W., et al., Treatment with hydrogen molecule alleviates TNFalpha-induced cell injury in osteoblast. [Liečba molekulou vodíka zmierňuje bunkové poškodenie osteoblastov indukované TNFalfa] Mol Cell Biochem, 2013. 373(1-2): p. 1-9.


Fujita, R., et al., Effect of molecular hydrogen saturated alkaline electrolyzed water on disuse muscle atrophy in gastrocnemius muscle. [Vplyv elektrolytickej zásaditej vody nasýtenej molekulárnym vodíkom na atrofiu nepoužívaných svalov v svale gastrocnemia] Journal of Physiological Anthropology, 2011. 30(5): p. 195-201.


Guo, J.D., et al., Hydrogen water consumption prevents osteopenia in ovariectomized rats. [Užívanie vodíkovej vody zabraňuje osteopénii u ovariektomizovaných potkanov] Br J Pharmacol, 2013. 168(6): p. 1412-20.


Hanaoka, T., et al., Molecular hydrogen protects chondrocytes from oxidative stress and indirectly alters gene expressions through reducing peroxynitrite derived from nitric oxide. [Molekulárny vodík chráni chondrocyty pred oxidačným stresom a nepriamo mení expresie génov redukciou peroxynitritu odvodeného od oxidu dusnatého] Medical Gas Research, 2011. 1(1): p. 18.


Hasegawa S, Ito M, Fukami M, Hashimoto M, Hirayama M, Ohno K.: Molecular hydrogen alleviates motor deficits and muscle degeneration in mdx mice [Molekulárny vodík zmierňuje motorické deficity a svalovú degeneráciu u mdx myší] Redox Rep. 2017 Jan;22(1):26-34.


Itoh, T., et al., Molecular hydrogen inhibits lipopolysaccharide/interferon gamma-induced nitric oxide production through modulation of signal transduction in macrophages. [Molekulárny vodík inhibuje produkciu oxidu dusnatého gama indukovanú lipopolysacharidom/interferónom cez moduláciu signálnej transdukcie v makrofágoch] Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011. 411(1): p. 143-9.


Li J, Ge Z, Fan L, Wang K.: Protective effects of molecular hydrogen on steroid-induced osteonecrosis in rabbits via reducing oxidative stress and apoptosis [Ochranné účinky molekulárneho vodíka na steroidom indukovanú osteonekrózu u králikov redukciou oxidačného stresu a apoptózy] BMC Musculoskelet Disord. 2017 Feb 2


Kawasaki, H., J.J. Guan, and K. Tamama, Hydrogen gas treatment prolongs replicative lifespan of bone marrow multipotential stromal cells in vitro while preserving differentiation and paracrine potentials. [Liečba plynným vodíkom predlžuje replikačnú životnosť multipotenciálnych stromálnych buniek kostnej drene in vitro pri zachovaní diferenciácie a parakrinných potenciálov] Biochemical and Biophysical Research Communications, 2010. 397(3): p. 608-613.


Kubota, M., et al., Hydrogen and N-acetyl-L-cysteine rescue oxidative stress-induced angiogenesis in a mouse corneal alkali-burn model. [Vodík a N-acetyl-L-cysteín chránia pred angiogenézou indukovanou oxidačným stresom v modeli alkalického popálenia rohovky u myší] Investigative Ophthalmology and Visual Science, 2011. 52(1): p. 427-33.


Lekic, T., et al., Protective effect of hydrogen gas therapy after germinal matrix hemorrhage in neonatal rats. [Ochranný účinok terapie plynným vodíkom po krvácaní zo zárodočnej matrice u neonatálnych potkanov] Acta Neurochir Suppl, 2011. 111: p. 237-41.


Li, D.Z., et al., Treatment with hydrogen molecules prevents RANKL-induced osteoclast differentiation associated with inhibition of ROS formation and inactivation of MAPK, AKT and NF-kappa B pathways in murine RAW264.7 cells. [Liečba molekulami vodíka zabraňuje diferenciácii osteoklastov indukovanej RANKL spojenej s inhibíciou tvorby ROS a inaktiváciou MAPK, AKT a NF-kappa B dráh v myšacích bunkách RAW264.7] J Bone Miner Metab, 2013.


Meng J, Yu P, Jiang H, Yuan T, Liu N, Tong J, Chen H, Bao N, Zhao J.: Molecular hydrogen decelerates rheumatoid arthritis progression through inhibition of oxidative stress [Molekulárny vodík spomaľuje progresiu reumatoidnej artritídy prostredníctvom inhibície oxidačného stresu] Am J Transl Res. 2016 Oct 15;8(10):4472-4477


Sun, Y., et al., Treatment of hydrogen molecule abates oxidative stress and alleviates bone loss induced by modeled microgravity in rats. [Liečba molekulou vodíka znižuje oxidačný stres a zmierňuje stratu kostnej hmoty indukovanú modelovanou mikrogravitáciou u potkanov] Osteoporos Int, 2013. 24(3): p. 969-78.


Yamada, T., et al., Hydrogen supplementation of preservation solution improves viability of osteochondral grafts. [Obohatenie konzervačného roztoku vodíkom zvyšuje životaschopnosť osteochondrálnych štepov] ScientificWorldJournal, 2014. 2014: p. 109876.


Yuan, L., et al., Administration of hydrogen-rich saline in mice with allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation. [Podávanie soľného roztoku bohatého na vodík u myší s alogénnou transplantáciou hematopoetických kmeňových buniek] Med Sci Monit, 2015. 21: p. 749-54.

VPLYV NA OBLIČKY

[Účinok roztoku obohateného vodíkom (H2) na redox albumínu hemodialyzovaných pacientov]

Terawaki, H., et al.

Záver štúdie:

“Porovnanie prívodnej a odchádzajúcej krvy odhalilo výrazné zníženie všetkého glutathionínu ako aj výrazný nárast v hydrogén peroxide v oboch prípadoch liečby hemodialízou. Avšak priemenrá proporcia reverzne oxidovaného albumínu v odchádzajúcom sére bolo výrazne nižšie než v prívodnom sére po hemodialýze s použitím H2, kdežto žiadne výzamné zmeny neboli pozorované v štandardnom spôsobe liečby, naznačujúc že intra-dializačný oxidačný stress bol výrazne znížený počas H2 hemodialýze. Na záver, aplikácia roztokov obohatených o H2 môže odstrániť oxidatývny stres počas hemodialýzy.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24274030

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA OBLIČKY

Abe, T., et al., Hydrogen-rich University of Wisconsin solution attenuates renal cold ischemia-reperfusion injury. [Riešenie Univerzity Wisconsina bohaté na vodík zmierňuje renálne chladové ischemicko-reperfúzne poškodenie] Transplantation, 2012. 94(1): p. 14-21.


Cardinal, J.S., et al., Oral hydrogen water prevents chronic allograft nephropathy in rats. [Perorálna vodíková voda zabraňuje chronickej nefropatii aloštepu u potkanov] Kidney International, 2010. 77(2): p. 101-9.


Homma, K., et al., Inhalation of Hydrogen Gas Is Beneficial for Preventing Contrast-Induced Acute Kidney Injury in Rats. [Inhalácia plynného vodíka je prospešná pri prevencii kontrastne vyvolaného akútneho poškodenia obličiek u potkanov] Nephron Exp Nephrol, 2015.


Gu, H., et al., Pretreatment with hydrogen-rich saline reduces the damage caused by glycerol-induced rhabdomyolysis and acute kidney injury in rats. [Predbežná liečba s fyziologickým roztokom bohatým na vodík znižuje poškodenie spôsobené rabdomyolýzou indukovanou glycerolom a akútnym poškodením obličiek u potkanov] J Surg Res, 2014. 188(1): p. 243-9.


Katakura, M., et al., Hydrogen-rich water inhibits glucose and alpha,beta -dicarbonyl compound-induced reactive oxygen species production in the SHR.Cg-Leprcp/NDmcr rat kidney. [Voda bohatá na vodík inhibuje produkciu reaktívnych druhov kyslíkových buniek indukovanú glukózou a alfa-, beta-dikarbonylovou zlúčeninou v obličkách potkanov SHR.Cg-Leprcp/NDmcr] Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 18.


Kato, S., et al., Colloidal platinum in hydrogen-rich water exhibits radical-scavenging activity and improves blood fluidity. [Koloidná platina vo vode bohatej na vodík vykazuje aktivitu zberu radikálov a zlepšuje fluiditu krvi] J Nanosci Nanotechnol, 2012. 12(5): p. 4019-27.


Kitamura, A., et al., Experimental verification of protective effect of hydrogen-rich water against cisplatin-induced nephrotoxicity in rats using dynamic contrast-enhanced CT. [Experimentálne overenie ochranného účinku vody bohatej na vodík proti nefrotoxicite indukovanej cisplatinou u potkanov pomocou dynamickej kontrastnej CT] British Journal of Radiology, 2010. 83(990): p. 509-514.


Liu, W., et al., A novel fluid resuscitation protocol: provide more protection on acute kidney injury during septic shock in rats. [Nový protokol o resuscitácii tekutinami: poskytuje väčšiu ochranu pri akútnom poškodení obličiek počas septického šoku u potkanov] Int J Clin Exp Med, 2014. 7(4): p. 919-26.


Matsushita, T., et al., Protective effect of hydrogen-rich water against gentamicin-induced nephrotoxicity in rats using blood oxygenation level-dependent MR imaging. [Ochranný účinok vody bohatej na vodík proti nefrotoxicite vyvolanej gentamicínom u potkanov s použitím MR snímok podľa úrovne okysličenia krvi] Magn Reson Med Sci, 2011. 10(3): p. 169-76.


Nakayama, M., et al., Less-oxidative hemodialysis solution rendered by cathode-side application of electrolyzed water. [Menej oxidačný hemodialyzačný roztok katódovou aplikáciou elektrolytickej vody] Hemodial Int, 2007. 11(3): p. 322-7.


Ohaski, Y., et al., Electrolyzed water reduces urinary protein excretion in the streptozotocin induced diabetic Dahl salt sensitive rats. [Elektrolytická voda znižuje vylučovanie proteínov močom u Dahlovych potkanov citlivých na diabetickú soľ, indukované streptozotocínom] The FASEB Journal, 2008. 22: p. 947.17.


Terawaki, H., et al., Effect of a hydrogen (H2)-enriched solution on the albumin redox of hemodialysis patients. [Účinok roztoku obohateného vodíkom (H2) na redox albumínu hemodialyzovaných pacientov] Hemodial Int, 2014. 18(2): p. 459-66.


Terawaki, H., et al., Successful treatment of encapsulating peritoneal sclerosis by hemodialysis and peritoneal lavage using dialysate containing dissolved hydrogen. [Úspešná liečba enkapsulujúcej peritoneálnej sklerózy hemodialýzou a peritoneálnym výplachom za použitia dialyzátu obsahujúceho rozpustený vodík] Perit Dial Int, 2015. 35(1): p. 107-12.


Xin, H.G., et al., Consumption of hydrogen-rich water alleviates renal injury in spontaneous hypertensive rats. [Konzumácia vody bohatej na vodík zmierňuje renálne poškodenie u spontánne hypertenzných potkanov] Mol Cell Biochem, 2014. 392(1-2): p. 117-24.


Zhu, W.J., et al., Amelioration of cardio-renal injury with aging in dahl salt-sensitive rats by H2-enriched electrolyzed water. [Zlepšenie kardio-renálneho poškodenia starnutím u Dahlovych potkanov citlivých na soľ pomocou elektrolyzovanej vody obohatenej molekulárnym vodíkom] Med Gas Res, 2013. 3(1): p. 26.

VPLYV NA OČI A UŠI

[Vodíkom nasýtený fyziologický roztok svojim antioxidačným účinkom chráni pred poškodením sluchu intenzívnym úzkym pásmom hluku u morčiat]

Chen, L., et al.

Záver štúdie:

“Pomocou skenovania electrónovej mikroskopie a sukcinácie dehydrogenázového farbenia sme objavili skutočnosť, že ošetrenie roztokom bohatým na vodík výrazne znížilo poškodenie vlasových buniek vyvolaných hlukom a stratu sluchu. Tak isto sme zistili, že úrovne malondialdehydu, peroxidácie tukov, a hydroxylu boli výrazne nižšie v skupine ktorá obsahovala roztok bohatý na vodík po vystavení subjektov hlukovej traume, indikujúc schopnosť roztoku bohatého na vodík znížiť množstvo škodlivých voľných radikálov spôsobených hlukovou traumou. Naše zistenia naznačuju, že takýto roztok je efektívny v prevencií straty sluchu spôsobeného intenzívnym úzkopásmovým hukom vďaka svojmu antioxidačnému účinku.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24945316

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA OČI A UŠI

Cejka C., Kossl J., Hermankova B., Holan V., Cejkova J.: Molecular Hydrogen Effectively Heals Alkali-Injured Cornea via Suppression of Oxidative Stress [Molekulárny vodík účinne lieči rohovku poškodenú zásadou potlačením oxidačného stresu] Oxid Med Cell Longev. 2017


Chen, L., et al., Hydrogen-Saturated Saline Protects Intensive Narrow Band Noise-Induced Hearing Loss in Guinea Pigs through an Antioxidant Effect. [Vodíkom nasýtený fyziologický roztok svojim antioxidačným účinkom chráni pred poškodením sluchu intenzívnym úzkym pásmom hluku u morčiat] PLoS One, 2014. 9(6): p. e100774.


Feng, M., et al., Protective effect of saturated hydrogen saline against blue light-induced retinal damage in rats. [Ochranný účinok fyziologického roztoku nasýteného vodíkom proti poškodeniu sietnice indukovanému modrým svetlom u potkanov] Int J Ophthalmol, 2012. 5(2): p. 151-7.


Huang, L., et al., Hydrogen saline treatment attenuates hyperoxia-induced retinopathy by inhibition of oxidative stress and reduction of VEGF expression. [Liečba vodíkovým fyziologickým roztokom znižuje hyperoxiou indukovanú retinopatiu inhibíciou oxidačného stresu a znížením expresie VEGF] Ophthalmic Res, 2012. 47(3): p. 122-7.


Kashiwagi, T., et al., Suppression of glutamate-induced neural cell death by electrolyzed-reduced water [Potlačenie úmrtia nervových buniek indukovaného glutamátom pomocou elektrolyticky redukovanej vody] Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects 2004, Springer Netherlands. p. 105-109.


Kikkawa, Y.S., et al., Hydrogen protects auditory hair cells from free radicals. [Vodík chráni sluchové vláskové bunky pred voľnými radikálmi] Neuroreport, 2009. 20(7): p. 689-94.


Kurioka, T., et al., Inhaled hydrogen gas therapy for prevention of noise-induced hearing loss through reducing reactive oxygen species [Inhalačná terapia plynným vodíkom na prevenciu straty sluchu vyvolanej hlukom prostredníctvom redukcie reaktívnych druhov kyslíka] Neurosci Res, 2014.


Lin, Y., et al., Hydrogen in drinking water attenuates noise-induced hearing loss in guinea pigs. [Vodík v pitnej vode zmierňuje stratu sluchu vyvolanú hlukom u morčiat] Neuroscience Letters, 2011. 487(1): p. 12-16.


Liu, G.D., et al., Molecular hydrogen regulates the expression of miR-9, miR-21 and miR-199 in LPS-activated retinal microglia cells. [Molekulárny vodík reguluje expresiu miR-9, miR-21 a miR-199 v LPS-aktivovaných retinálnych mikrogliových bunkách] Int J Ophthalmol, 2013. 6(3): p. 280-5.


Moossavi, A., F. Bagheri, and H.R. Farkhani, Capabilities of hydrogen Molecules for use in the prevention and treatment in noise induced hearing loss. [Možnosti molekúl vodíka na použitie v prevencii a liečbe straty sluchu spôsobenej hlukom] Rehabilitation Medicine 2014. 2(4).


Oharazawa, H., et al., Protection of the Retina by Rapid Diffusion of Hydrogen: Administration of Hydrogen-Loaded Eye Drops in Retinal Ischemia-Reperfusion Injury. [Ochrana sietnice rýchlou difúziou vodíka: podávanie očných kvapiek nasýtených vodíkom pri ischemicko-reperfúznom poškodení sietnice] Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2010. 51(1): p. 487-492.


Qin L, Tao Y, Wang L, Chen H, Liu Y, Huang YF.: Hydrogen-Rich Saline as an Innovative Therapy for Cataract: A Hypothesis [Fyziologický roztok bohatý na vodík ako inovatívna terapia pre kataraktu: hypotéza] Med Sci Monit. 2016 Sep 8;22:3191-5


Qu, J., et al., Inhalation of hydrogen gas attenuates ouabain-induced auditory neuropathy in gerbils. [Inhalácia plynného vodíka zmierňuje ouabaínom indukovanú zvukovú neuropatiu v pieskomiloch] Acta Pharmacologica Sinica, 2012. 33(4): p. 445-451.


Qu, J., et al., Inhalation of hydrogen gas attenuates cisplatin-induced ototoxicity via reducing oxidative stress. [Inhalácia plynného vodíka zmierňuje cisplatinou indukovanú ototoxicitu redukciou oxidačného stresu] Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012. 76(1): p. 111-5.


Sun, J.C., et al., Hydrogen-rich saline promotes survival of retinal ganglion cells in a rat model of optic nerve crush. [Fyziologický roztok bohatý na vodík podporuje prežitie sietnicových gangliových buniek v modeli rozdrvenia optického nervu u potkanov] PLoS One, 2014. 9(6): p. e99299.


Taura, A., et al., Hydrogen protects vestibular hair cells from free radicals. [Vodík chráni vestibulárne vláskové bunky pred voľnými radikálmi] Acta Oto-Laryngologica, 2010. 130: p. 95-100.


Tian, L., et al., Hydrogen-rich saline ameliorates the retina against light-induced damage in rats. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zlepšuje poškodenie sietnice indukované svetlom u potkanov] Med Gas Res, 2013. 3(1): p. 19.


Xiao, X., et al., Protective effects of hydrogen saline on diabetic retinopathy in a streptozotocin-induced diabetic rat model. [Ochranné účinky vodíkového fyziologického roztoku na diabetickú retinopatiu v diabetickom potkanom modeli indukovanom streptozotocínom] Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 2012. 28(1): p. 76-82.


Yang, C.X., H. Yan, and T.B. Ding, Hydrogen saline prevents selenite-induced cataract in rats. [Vodíkový fyziologický roztok zabraňuje katarakte indukovanej selenitom u potkanov] Molecular Vision, 2013. 19: p. 1684-93.


Yokota, T., et al., Protective effect of molecular hydrogen against oxidative stress caused by peroxynitrite derived from nitric oxide in rat retina. [Ochranný účinok molekulárneho vodíka proti oxidačnému stresu spôsobenému peroxynitritom odvodeným od oxidu dusnatého v sietnici potkana] Clin Experiment Ophthalmol, 2015.


Zhou, Y., et al., Hydrogen-rich saline alleviates experimental noise-induced hearing loss in guinea pigs. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zmierňuje experimentálnu stratu sluchu spôsobenú hlukom u morčiat] Neuroscience, 2012. 209: p. 47-53.

VPLYV NA PANKREAS

[Fyziologický roztok bohatý na vodík zmierňuje závažnosť akútnej pankreatitídy indukovanej L-arginínom u potkanov]

Chen, H., et al.

Záver štúdie:

“Ošetrenie fyziologickým roztokom obohateným o vodík výrazne oslabil vážnosť akútnej pankreatitídy spôsobenej l-arginínom pomocou zmiernenia zvýšenej aktivity sérovej amylázy, inhibíciou neutrofilnej inflitrácie, oxidácie tukov a edému pankreatického tkaniva. Navyše, takéto liečenie roztokom bohatým na vodík môže podporiť proliferáciu acinárnych buniek, inhibovať apoptózu a aktivovať NF-kappaB. Tieto výsledky indikujú predpoklad, že liečba vodíkom má ochranný účinok voči akútnej pankreatitíde, a tento účinok je pravdepodobne spôsobený vďaka vodíkovej schopnosti inhibovať oxidatívny stres, apoptózu, aktivovať NF-kappaB a podporiť proliferáciu acinárnych buniek.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20138831

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA PANKREAS

Chen, H., et al., Hydrogen-rich saline ameliorates the severity of L-arginine-induced acute pancreatitis in rats. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zmierňuje závažnosť akútnej pankreatitídy indukovanej L-arginínom u potkanov] Biochem Biophys Res Commun, 2010. 393(2): p. 308-313.


Ren, J., et al., Hydrogen-rich saline reduces the oxidative stress and relieves the severity of trauma-induced acute pancreatitis in rats. [Fyziologický roztok bohatý na vodík znižuje oxidačný stres a zmierňuje závažnosť akútnej pankreatitídy u potkanov indukovanej traumou] J Trauma Acute Care Surg, 2012. 72(6): p. 1555-61.


Ren, J.D., et al., Hydrogen-rich saline inhibits NLRP3 inflammasome activation and attenuates experimental acute pancreatitis in mice. [Fyziologický roztok bohatý na vodík inhibuje aktiváciu inflamazómu NLRP3 a zmierňuje experimentálnu akútnu pankreatitídu u myší] Mediators Inflamm, 2014. 2014: p. 930894.


Zhang, D.Q. and J.H. Zhu, Experimental studies of effects of hydrogen-rich saline in rats with severe acute pancreatitis. [Experimentálne štúdie účinkov fyziologického roztoku bohatého na vodík u potkanov s ťažkou akútnou pankreatitídou] Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2012. 92(34): p. 2436-40.


Zhang, D.Q., H. Feng, and W.C. Chen, Effects of hydrogen-rich saline on taurocholate-induced acute pancreatitis in rat. [Účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík na akútnu pankreatitídu vyvolanú taurocholátom u potkanov] Evid Based Complement Alternat Med, 2013. 2013: p. 731932.


Zhou HX, Han B, Hou LM, An TT, Jia G, Cheng ZX, Ma Y, Zhou YN, Kong R, Wang SJ, Wang YW, Sun XJ, Pan SH, Sun B. Protective Effects of Hydrogen Gas on Experimental Acute Pancreatitis [Ochranné účinky vodíka na experimentálnu akútnu pankreatitídu] PLoS One. 2016 Apr 26

VPLYV NA PĽÚCA

[Fyziologický roztok bohatý na vodík chráni pred akútnym poškodením pľúc indukovaným rozsiahlym popálením v modeli potkanov]

Fang, Y., et al.

Záver štúdie:

“V porovnaní s popáleninami v skupine s normálnym fyziologickým roztokom, skupina s roztokom bohatým na vodík alebo edaravone výrazne zmiernila pulmonárne oxidatívne produkty, ako malondialdehyd, carbonyl, a 8-hydroxy-2´-deoxyguanosín. Navyše, podávanie roztoku bohatého na vodík alebo edaravón dramaticky znížila úrovne pulmonárnych zápalových mediátorov a myeloperoxidázu. Intraperitoneálne podávanie roztoku bohatého na vodík zlepšuje pulmonárnu funkciu pomocou redukcie oxidatívneho stresu a zápalovej odpovedi v prípadoch rozsiahlych akútnych poranení plúc spôsobených popáleninami.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21436720

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA PĽÚCA

Du, Z., et al., Protective effects of hydrogen-rich saline in uncontrolled hemorrhagic shock. [Ochranné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík v nekontrolovanom hemoragickom šoku] Journal of Surgical Research, 2014. In press.


Fang, Y., et al., Hydrogen-rich saline protects against acute lung injury induced by extensive burn in rat model. [Fyziologický roztok bohatý na vodík chráni pred akútnym poškodením pľúc indukovaným rozsiahlym popálením v modeli potkanov] Journal of Burn Care and Research, 2011. 32(3): p. e82-91.


Haam, S., et al., The effects of hydrogen gas inhalation during ex vivo lung perfusion on donor lungs obtained after cardiac deathdagger. [Účinky inhalácie plynného vodíka počas perfúzie pľúc ex vivo na pľúca darcu získané po srdcovom úmrtí] Eur J Cardiothorac Surg, 2015.


Huang, C.S., et al., Hydrogen inhalation ameliorates ventilator-induced lung injury. [Inhalácia vodíka zlepšuje poškodenie pľúc indukované ventilátorom] Critical Care, 2010. 14(6): p. R234.


Huang, C.S., et al., Hydrogen inhalation reduced epithelial apoptosis in ventilator-induced lung injury via a mechanism involving nuclear factor-kappa B activation. [Inhalácia vodíka znižuje epiteliálnu apoptózu pri ventilátorom indukovanom poškodení pľúc mechanizmom zahŕňajúcim aktiváciu jadrového faktora kappa B] Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011. 408(2): p. 253-8.


Kawamura, T., et al., Hydrogen gas reduces hyperoxic lung injury via the Nrf2 pathway in vivo. [Vodíkový plyn redukuje hyperoxické poškodenie pľúc cestou Nrf2 in vivo] Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2013. 304(10): p. L646-56.


Li, S., et al., Long-term treatment of hydrogen-rich saline abates testicular oxidative stress induced by nicotine in mice. [Dlhodobá liečby fyziologickým roztokom bohatým na vodík potláča testikulárny oxidačný stres spôsobený nikotínom u myší] J Assist Reprod Genet, 2014. 31(1): p. 109-14.


Liang, C., et al., Effect of hydrogen inhalation on p38 MAPK activation in rats with lipopolysaccharide- induced acute lung injury. [Vplyv inhalácie vodíka na aktiváciu p38 MAPK u potkanov s akútnym poškodením pľúc indukovaným lipopolysacharidmi] Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 2012. 32(8): p. 1211-3.


Liu, S., et al., Consumption of hydrogen water reduces paraquat-induced acute lung injury in rats. [Príjem vodíkovej vody redukuje akútne poškodenie pľúc indukované parakvátom u potkanov.] Journal of Biomedicine & Biotechnology, 2011. 2011: p. 305086.


Liu, R., et al., Lung inflation with hydrogen during the cold ischemia phase decreases lung graft injury in rats. [Infúzia pľúc s vodíkom počas studenej ischemickej fázy znižuje poškodenie pľúcneho štepu u potkanov] Exp Biol Med (Maywood), 2015.


Liu, S.L., et al., Hydrogen Therapy may be a Novel and Effective Treatment for COPD. [Terapia vodíkom môže byť nová a účinná liečba COPD] Front Pharmacol, 2011. 2: p. 19.


Liu, H., et al., Combination therapy with nitric oxide and molecular hydrogen in a murine model of acute lung injury. [Kombinovaná terapia s oxidom dusnatým a molekulárnym vodíkom v myšom modeli akútneho poškodenia pľúc] Shock, 2015. 43(5): p. 504-11.


Liu, W., et al., Combined early fluid resuscitation and hydrogen inhalation attenuates lung and intestine injury. [Kombinovaná včasná resuscitácia tekutín a inhalácia vodíka zmierňuje poškodenie pľúc a čriev] World J Gastroenterol, 2013. 19(4): p. 492-502.


Muramatsu Y, Ito M, Oshima T, Kojima S, Ohno K.: Hydrogen-rich water ameliorates bronchopulmonary dysplasia (BPD) in newborn rats [Voda bohatá na vodík zmierňuje bronchopulmonálnu dyspláziu (BPD) u novorodených potkanov] Pediatr Pulmonol. 2016 Sep;51(9):928-35.


Ning, Y., et al., Attenuation of cigarette smoke-induced airway mucus production by hydrogen-rich saline in rats. [Zoslabenie produkcie hlienu dýchacích ciest vyvolanej cigaretovým dymom u potkanov fyziologickým roztokom bohatým na vodík] PLoS One, 2013. 8(12): p. e83429.


Noda, K., et al., Hydrogen Preconditioning During Ex Vivo Lung Perfusion Improves the Quality of Lung Grafts in Rats. [Predkondicionovanie vodíka počas perfúzie pľúc ex vivo zlepšuje kvalitu pľúcnych transplantátov u potkanov] Transplantation  2014.


Qiu, X., et al., Hydrogen inhalation ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. [Inhalácia vodíka zmierňuje akútne poškodenie pľúc indukované lipopolysacharidmi u myší] Int Immunopharmacol, 2011. 11(12): p. 2130-7.


Qiu, X.C., et al., Effect of hydrogen-rich saline on blood pressure and antioxidant ability of lung tissue in scalded rats following delayed resuscitation. [Účinok fyziologického roztoku bohatého na vodík na krvný tlak a antioxidačnú schopnosť pľúcneho tkaniva u oparovaných potkanov po oneskorenej resuscitácii] Zhonghua Shao Shang Za Zhi, 2010. 26(6): p. 435-8.


Sato, C., et al., Effects of hydrogen water on paraquat-induced pulmonary fibrosis in mice. [Vplyv vodíkovej vody na pľúcnu fibrózu vyvolanú parakvátom u myší] The Kitasato medical journal 2015. 45(1): p. 9-16.


Shi, J., et al., Hydrogen saline is protective for acute lung ischaemia/reperfusion injuries in rats. [Vodíkový fyziologický roztok je protektívny pri akútnych pľúcnych ischemicko-reperfúznych poškodeniach u potkanov] Heart Lung Circ, 2012. 21(9): p. 556-63.


Sun, Q.A., et al., Hydrogen-Rich Saline Provides Protection Against Hyperoxic Lung Injury. [Fyziologický roztok bohatý na vodík poskytuje ochranu pred hyperoxickým poškodením pľúc] Journal of Surgical Research, 2011. 165(1): p. E43-E49.


Tanaka, Y., et al., Profiling molecular changes induced by hydrogen treatment of lung allografts prior to procurement. [Profilovanie molekulárnych zmien indukovaných úpravou pľúcnych aloimplantátov pred ich získaním] Biochem Biophys Res Commun, 2012. 425(4): p. 873-9.


Terasaki, Y., et al., Hydrogen therapy attenuates irradiation-induced lung damage by reducing oxidative stress. [Liečba vodíkom zmierňuje ožiarením vyvolané poškodenie pľúc znížením oxidačného stresu] American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology, 2011. 301(4): p. L415-26.


Tomofuji, T., et al., Effects of hydrogen-rich water on aging periodontal tissues in rats. [Účinky vody bohatej na vodík na starnutie periodontálnych tkanív u potkanov] Sci Rep, 2014. 4: p. 5534.


Xiao, M., et al., Hydrogen-rich saline reduces airway remodeling via inactivation of NF-kappaB in a murine model of asthma. [Fyziologický roztok bohatý na vodík znižuje remodeláciu dýchacích ciest inaktiváciou NF-kappa B v myšom modeli astmy] Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2013. 17(8): p. 1033-43.


Xie, K., et al., Molecular hydrogen ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice through reducing inflammation and apoptosis. [Molekulárny vodík zmierňuje akútne poškodenie pľúc indukované lipopolysacharidmi u myší redukciou zápalu a apoptózy] Shock, 2012. 37(5): p. 548-55.


Zhai, Y., et al., Hydrogen-rich saline ameliorates lung injury associated with cecal ligation and puncture-induced sepsis in rats. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zmierňuje poškodenie pľúc spojené s ligáciou céka a sepsou vyvolanou punkciou u potkanov] Exp Mol Pathol, 2015. 98(2): p. 268-276.


Zhang, J., et al., Effect of hydrogen-rich water on acute peritonitis of rat models. [Vplyv vody bohatej na vodík na akútnu peritonitídu potkanov] Int Immunopharmacol, 2014. 21(1): p. 94-101.


Zheng, J., et al., Saturated hydrogen saline protects the lung against oxygen toxicity. [Fyziologický roztok nasýtený vodíkom chráni pľúca pred toxicitou kyslíka] Undersea & Hyperbaric Medicine, 2010. 37(3): p. 185-192.

VPLYV NA POKOŽKU A ŽIARENIE

[Efekt pitia vodíkovej vody na atopickú dermatitídu indukovanú alergénom Dermatophagoides farinae u myší kmeňa NC/Nga]

Ignacio, R.M., et al.

Záver štúdie:

“Vyhodnotili sme koncentrácie pro-zápalových (TNF- α ), Th1 (IFN- γ , IL-2, a IL-12p70), Th2 (IL-4, IL-5, a IL-10), a cytokín v sére vyjadrený oboma substemi (GM-CSF) na posúdene ich možného vzťahu k intenzite atopickej dermatitídy. Úrovne cytokínov ako IL-10, TNF – α , IL-12p70, a GM-CSF v sére získanom z myší ktorým bola podaná voda bohatá na vodík boli výrazne nižšie v porovnaní so skupinou ktorej bola podaná čistená voda. Výsledky naznačujú, že voda bohatá na vodík ovplyvňuje alergickú kontaktnú dermatitídu cez moduláciu Th1 a Th2 odpovedí u NC/Nga myší. Toto je prvé pozorovanie vplyvu pitia vody bohatej na vodík na atopickú dermatitídu, klinicky naznačujúc sľubné riešenie pre liečbu atopickej dermatitídy.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24348704

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA POKOŽKU A ŽIARENIE

Chuai, Y., et al., Hydrogen-rich saline attenuates radiation-induced male germ cell loss in mice through reducing hydroxyl radicals. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zoslabuje straty zárodočných buniek vyvolané žiarením u myší redukciou hydroxylových radikálov] Biochemical Journal, 2012. 442(1): p. 49-56.


Chuai, Y., et al., Hydrogen-rich saline protects spermatogenesis and hematopoiesis in irradiated BALB/c mice. [Fyziologický roztok bohatý na vodík chráni spermatogenézu a hematopoézu u ožiarených myší kmeňa BALB/c] Med Sci Monit, 2012. 18(3): p. BR89-94.


Chuai, Y., et al., Molecular hydrogen and radiation protection [Molekulárny vodík a ochrana proti žiareniu] Biochemical Journal, 2012. 442(1): p. 49-56.


Guo, S.X., et al., Beneficial effects of hydrogen-rich saline on early burn-wound progression in rats. [Prospešné účinky fyziologického roztoku bohatého na vodík pri skorej progresii rany popálenín u potkanov] PLoS One, 2015. 10(4): p. e0124897.


Guo J, Zhao D, Lei X, Zhao H, Yang Y, Zhang P, Liu P, Xu Y, Zhu M, Liu H, Chen Y, Chuai Y, Li B, Gao F, Cai J.: Protective Effects of Hydrogen against Low-Dose Long-Term Radiation-Induced Damage to the Behavioral Performances, Hematopoietic System, Genital System, and Splenic Lymphocytes in Mice [Ochranné účinky vodíka proti poškodeniu spôsobenému dlhodobým žiarením s nízkou dávkou pri výkone správania, hematopoetickom systéme, pohlavnom systéme a slezinných lymfocytoch u myší] Oxid Med Cell Longev. 2016;


Ignacio, R.M., et al., The Drinking Effect of Hydrogen Water on Atopic Dermatitis Induced by Dermatophagoides farinae Allergen in NC/Nga Mice. [Efekt pitia vodíkovej vody na atopickú dermatitídu indukovanú alergénom Dermatophagoides farinae u myší kmeňa NC/Nga] Evid Based Complement Alternat Med, 2013. 2013: p. 538673.


Ignacio, R.M., et al., The balneotherapy effect of hydrogen reduced water on UVB-mediated skin injury in hairless mice. [Balneoterapeutický účinok redukovanej vodíkovej vody na poškodenie kože u myši bez srsti sprostredkované UVB] Molecular & Cellular Toxicology, 2013. 9(1): p. 15-21.


Jiang, Z., et al., Protection by hydrogen against gamma ray-induced testicular damage in rats. [Ochrana vodíkom proti poškodeniu semenníkov indukovanému gama žiarením u potkanov.] Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2013. 112(3): p. 186-91.


Kato, S., et al., Hydrogen-rich electrolyzed warm water represses wrinkle formation against UVA ray together with type-I collagen production and oxidative-stress diminishment in fibroblasts and cell-injury prevention in keratinocytes. [Teplá elektrolyzovaná voda bohatá na vodík potláča tvorbu vrások pri pôsobení žiarenia UVA spolu s produkciou kolagénu typu I a znižovaním oxidačného stresu vo fibroblastoch a prevenciou poškodenia buniek v keratinocytoch] J Photochem Photobiol B, 2012. 106: p. 24-33.


Kitamura, T., H. Todo, and K. Sugibayashi, Effect of several electrolyzed waters on the skin permeation of lidocaine, benzoic Acid, and isosorbide mononitrate. [Vplyv niekoľkých elektrolýznych vôd na pokožku zasiahnutú lidokaínom, kyselinou benzoovou a izosorbidmononitrátom] Drug Development and Industrial Pharmacy, 2009. 35(2): p. 145-53.


Liu, Y.Q., et al., Hydrogen-rich saline attenuates skin ischemia/reperfusion induced apoptosis via regulating Bax/Bcl-2 ratio and ASK-1/JNK pathway. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zoslabuje apoptózu indukovanú kožnou ischémiou/reperfúziou prostredníctvom regulácie pomeru Bax/Bcl-2 a dráhy ASK-1/JNK] Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2015.


Mei, K., et al., Hydrogen protects rats from dermatitis caused by local radiation. [Vodík chráni potkany pred dermatitídou spôsobenou lokálnym žiarením] J Dermatolog Treat, 2014. 25(2): p. 182-8.


Ostojic, S.M., Eumelanin-driven production of molecular hydrogen: A novel element of skin defense? [Eumelanínom riadená produkcia molekulárneho vodíka: nový prvok obrany kože?] Med Hypotheses, 2015. (skin)


Qian, L.R., et al., Radioprotective effect of hydrogen in cultured cells and mice. [Rádioprotektívny účinok vodíka v kultivovaných buniek a myší] Free Radic Res, 2010. 44(3): p. 275-282.


Qian, L.R., et al., Hydrogen-rich PBS protects cultured human cells from ionizing radiation-induced cellular damage. [PBS bohatý na vodík chráni kultivované ľudské bunky pred poškodením vyvolaným ionizujúcim žiarením] Nuclear Technology & Radiation Protection, 2010. 25(1): p. 23-29.


Wang, X., et al., Hydrogen-rich saline resuscitation alleviates inflammation induced by severe burn with delayed resuscitation. [Resuscitácia fyziologickým roztokom bohatým na vodík zmierňuje zápal vyvolaný ťažkým popálením s oneskorenou resuscitáciou] Burns, 2015. 41(2): p. 379-85.


Wei, L., et al., Hydrogen-rich saline protects retina against glutamate-induced excitotoxic injury in guinea pig. [Fyziologický roztok bohatý na vodík chráni sietnicu pred excitotoxickým poškodením indukovaným glutamátom u morčiat] Experimental Eye Research, 2012. 94(1): p. 117-27.


Yang, Y., et al., Hydrogen-rich saline protects immunocytes from radiation-induced apoptosis. [Fyziologický roztok bohatý na vodík chráni imunocyty pred apoptózou indukovanou žiarením] Med Sci Monit, 2012. 18(4): p. BR144-8.


Yang, Y., et al., Molecular hydrogen protects human lymphocyte AHH-1 cells against C heavy ion radiation. [Molekulárny vodík chráni bunky AHH-1 ľudských lymfocytov pred ťažkým iónovým žiarením 12C6+] International Journal of Radiation Biology, 2013.


Yoon, K.S., et al., Histological study on the effect of electrolyzed reduced water-bathing on UVB radiation-induced skin injury in hairless mice. [Histologická štúdia o účinku elektrolýzou redukovanej vody na kožné poškodenie indukované UVB žiarením u myši bez srsti] Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2011. 34(11): p. 1671-7.


Yoon, Y.S., et al., Positive Effects of hydrogen water on 2,4-dinitrochlorobenzene-induced atopic dermatitis in NC/Nga mice. [Pozitívne účinky vodíkovej vody na atopickú dermatitídu vyvolanú 2,4-dinitrochlórbenzénom u myší kmeňa NC/Nga] Biol Pharm Bull, 2014. 37(9): p. 1480-5.


Yu, W.T., et al., Hydrogen-enriched water restoration of impaired calcium propagation by arsenic in primary keratinocytes. [Vodíkom obohatená voda obnovuje šírenie vápnika narušené arzénom v primárnych keratinocytoch] Journal of Asian Earth Sciences, 2013. 77: p. 342-348.


Zhao, L., et al., Hydrogen protects mice from radiation induced thymic lymphoma in BALB/c mice. [Vodík chráni myši pred lymfómom vyvolaným žiarením pri myšiach kmeňa BALB/c.] International Journal of Biological Sciences, 2011. 7(3): p. 297-300.


Zhao, S., et al., Protective effect of hydrogen-rich saline against radiation-induced immune dysfunction. [Ochranný účinok fyziologického roztoku bohatého na vodík proti imunitnej dysfunkcii indukovanej žiarením] J Cell Mol Med, 2014. 18(5): p. 938-46.

VPLYV NA RAKOVINU

[Vodíková voda zvyšuje inhibíciu karcinómu hrubého čreva spôsobenú 5-fluóruracilom]

Runtuwene, J., et al.

Záver štúdie:

“Podávanie vody bohatej na vodík zlepšilo prežitie myší s vyvolanou rakovinou čreva. Navyše, voda bohatá na vodík zlepšila apoptózu rakovinových buniek, čo malo za následok v pozorovateľnom náraste expresií p-AMPK, AIF a Caspase 3 v bunkách čreva. Voda bohatá na vodík tak isto zvýšila potláčací vplyv 5-FU na bunky čreva s ohľadom na schopnosť buniek prežiť a ich protirakovinových funkcií. Dodatočne, vysoký obsah vodíka vo vode preukázal silnejší antioxidačnejší a protirakovinový vplyv než obyčajná voda bohatá na vodík. Na záver, vysoký obsah vodíka vo vode vie potlačiť rakovinu hrubého čreva, špeciálne v kombinácií s 5-fluorouracilom.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25870767

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA RAKOVINU

Akio Kagawa, K.K., Masayuki Mizumoto, Yutaka Tagawa, Yoichi Masiko, Influence of Hydrogen Discharged from Palladium Base Hydrogen Storage Alloys on Cancer Cells [Vplyv vodíka uvoľňovaného z paládiových zliatin na ukladanie vodíka na rakovinové bunky] Materials Science Forum, 2012. 706: p. 520-525.


Asada, R., et al., Antitumor effects of nano-bubble hydrogen-dissolved water are enhanced by coexistent platinum colloid and the combined hyperthermia with apoptosis-like cell death [Protinádorové účinky vodíka rozpusteného vo vode v podobe nanobublín sú zvýšené súčasným platinovým koloidom a kombinovanou hypertermiou so smrťou buniek podobnou apoptóze] Oncol Rep, 2010. 24(6): p. 1463-70.


Chen, Y., et al., On the antitumor properties of biomedical magnesium metal [O protinádorových vlastnostiach biomedicínskeho horčíka] Journal of Materials Chemistry B, 2015. 3(5): p. 849-858.


Dole, M., F.R. Wilson, and W.P. Fife, Hyperbaric hydrogen therapy: a possible treatment for cancer [Hyperbarická vodíková terapia: možná liečba rakoviny] Science, 1975. 190(4210): p. 152-4.


Jun, Y., et al., Suppression of invasion of cancer cells and angiogenesis by electrolyzed reduced water [Potláčanie invázie rakovinových buniek a angiogenéza elektrolýzou redukovanej vody] In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, 2004. 40: p. 79A-79A.


Kinjo, T., et al., Suppressive effects of electrochemically reduced water on matrix metalloproteinase-2 activities and in vitro invasion of human fibrosarcoma HT1080 cells. [Supresívne účinky elektrochemicky redukovanej vody na aktivity matricovej metaloproteinázy-2 a in vitro invázie buniek HT1080 ľudského fibrosarkómu] Cytotechnology, 2012. 64(3): p. 357-371.


Komatsu, T., Katakura, Y., Teruya, K., Otsubo, K., Morisawa, S., & and S. Shirahata, Electrolyzed reduced water induces differentiation in K-562 human leukemia cells. [Elektrolyzovaná redukovaná voda indukuje diferenciáciu ľudských leukemických buniek K-562] Animal cell technology: Basic & applied aspects, 2003: p. 387-391.


Lee, K.-J., et al., Anticancer Effect of Alkaline Reduced Water. [Protinádorový účinok alkalickej redukovanej vody] J Int Soc Life Inf Sci, 2004. 22(2): p. 302-305.


Matsushita, T., et al., Investigation of protective effect of hydrogen-rich water against cisplatin-induced nephrotoxicity in rats using blood oxygenation level-dependent magnetic resonance imaging. [Skúmanie ochranného účinku vody bohatej na vodík proti nefrotoxicite vyvolanej cisplatinou u potkanov pomocou zobrazenia magnetickej rezonancie závislého od úrovne okysličenia krvi] Jpn J Radiol, 2011. 29(7): p. 503-12.


Matsuzaki, M., et al., Mechanism of Cancer Cell Death Induced by Hydrogen Discharged from Palladium Base Hydrogen Storage Alloy, [Mechanizmus úmrtia rakovinových buniek vyvolaného vodíkom uvoľňovaným z paládiovej zliatiny na skladovanie vodíka] in Materials Science and Chemical Engineering 2013. p. 284-290.


Motoishi, A., et al., Influence of Active Hydrogen Discharged from Palladium-Nickel Alloy Powder on Biological Cells. [Vplyv aktívneho vodíka uvoľňovaného z práškového paládia a niklu na biologické bunky] Advanced Materials Research, 2013. 669: p. 273-278.


Nakanishi, K., et al., Growth suppression of HL60 and L6 cells by atomic hydrogen [Potlačenie rastu buniek HL60 a L6 atómovým vodíkom] in Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, 2010, Springer Netherlands. p. 323-325.


Nakashima-Kamimura, N., et al., Molecular hydrogen alleviates nephrotoxicity induced by an anti-cancer drug cisplatin without compromising anti-tumor activity in mice. [Molekulárny vodík zmierňuje nefrotoxicitu indukovanú protinádorovou cisplatinou bez zníženia protinádorovej aktivity u myší] Cancer Chemother Pharmacol, 2009.


Nan, M., C. Yangmei, and Y. Bangcheng, Magnesium metal-A potential biomaterial with antibone cancer properties. [Kovový horčík – Potenciálny biomateriál s protirakovinovými vlastnosťami proti rakovine kostí] J Biomed Mater Res A, 2014. 102(8): p. 2644-51.


Nishikawa, H., et al., Suppression of two-stage cell transformation by electrolyzed reduced water containing platinum nanoparticles, [Potlačenie dvojstupňovej bunkovej transformácie elektrolyticky redukovanou vodou obsahujúcou nanočastice platiny] Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects. 2006, Springer Netherlands. p. 113-119.


Nishikawa, R., et al., Electrolyzed Reduced Water Supplemented with Platinum Nanoparticles Suppresses Promotion of Two-stage Cell Transformation. [Elektrolýzou redukovaná voda doplnená o nanočastice platiny potláča podporu dvojstupňovej bunkovej transformácie] Cytotechnology, 2005. 47(1-3): p. 97-105.


Nishikawa, R., et al., Suppression of two-stage cell transformation by electrolyzed reduced water/platinum nanocolloids. [Potlačenie dvojstupňovej bunkovej transformácie elektrolyticky redukovanou vodou a nanokoloidmi platiny] In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, 2004. 40: p. 79A-79A.


Roberts, B.J., et al., Response of five established solid transplantable mouse tumors and one mouse leukemia to hyperbaric hydrogen. [Odozva piatich zavedených pevných transplantovateľných myšacích nádorov a jednej myšacej leukémie na hyperbarický vodík] Cancer Treat Rep, 1978. 62(7): p. 1077-9.


Runtuwene, J., et al., Hydrogen-water enhances 5-fluorouracil-induced inhibition of colon cancer [Vodíková voda zvyšuje inhibíciu karcinómu hrubého čreva spôsobenú 5-fluóruracilom] PeerJ, 2015. 3: p. e859.


Shirahata, S.K., K. Kusumoto, M. Gotoh, K. Teruya, K. Otsubo, J. S. Morisawa, H. Hayashi, K. Katakura, Electrolyzed Reduced Water Which Can Scavenge Active Oxygen Species Suppresses Cell Growth and Regulates Gene Expression of Animal Cells. [Elektrolyticky redukovaná voda, ktorá dokáže zachytávať aktívny kyslík, potláča bunkový rast a reguluje génovú expresiu živočíšnych buniek] New Developments and New Applications in Animal Cell Technology, 2002: p. 93-96.


Saitoh, Y., et al., Neutral pH Hydrogen-Enriched Electrolyzed Water Achieves Tumor-Preferential Clonal Growth Inhibition Over Normal Cells and Tumor Invasion Inhibition Concurrently With Intracellular Oxidant R [Elektrolyzovaná voda s neutrálnym pH a obohatená vodíkom spôsobuje inhibíciu klonálneho rastu nad normálnymi bunkami a inhibíciu tumorovej invázie súčasne s potlačením intracelulárneho oxidantu] Oncology Research, 2008. 17(6): p. 247-255.


Saitoh, Y., et al., Platinum nanocolloid-supplemented hydrogen dissolved water inhibits growth of human tongue carcinoma cells preferentially over normal cells. [Voda s rozpusteným vodíkom obohatená koloidom nanočastíc platiny potláča rast buniek karcinómu ľudského jazyka nad normálnymi bunkami] Exp Oncol, 2009. 31(3): p. 156-62.


Tsai, C.F., et al., Enhanced induction of mitochondrial damage and apoptosis in human leukemia HL-60 cells due to electrolyzed-reduced water and glutathione. [Zvýšená indukcia mitochondriálneho poškodenia a apoptózy u ľudských leukemických buniek HL-60 účinkom elektrolyticky redukovanej vody a glutatiónu] Biosci Biotechnol Biochem, 2009. 73(2): p. 280-7.


Ye, J., et al., Inhibitory effect of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis. [Inhibičný účinok elektrolyticky redukovanej vody na angiogenézu nádorov] Biological & Pharmaceutical Bulletin, 2008. 31(1): p. 19-26.

VPLYV NA SRDCE

[Fyziologický roztok obsahujúci vodík zoslabuje srdcové zlyhanie indukované doxorubicínom u potkanov]

Wu, S., et al.

Záver štúdie:

“Interakcie bedzi doxorubicínom (DOX) a železom generujú rôzne druhy reaktívneho kyslíka a prispievajú ku zlyhaniu srdca spôsobenom DOX. Vodík, ako selektívny antioxidant, je sľubným a potencionálnym terapeutickým riešením pre liečbu rôznych ochorení. Preto sme sa rozhodli preskúmať preventívne účinky vodíka na zlyhanie srdca sposobenom DOX u potkanov. Objavili sme skutočnosť, že kardiálna funkcia sa signifikantne zvýšila a úrovne oxidatívnych stresových markerov v plazme a myokardinálne autofágne aktivity sa znížili v prípade zvierat ošetrených fyziologickým roztokom bohatým na vodík. Preto môžeme konštatovať, že roztok bohatý na vodík má prospešné účinky v prípade zlyhania srdca spôsobeným doxorubicínom.”

Celú štúdiu si môžete prečítať v pôvodnom znení (anglický jazyk) tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25158576

ĎAĽŠIE ŠTÚDIE O VPLYVE NA srdce

Drabek, T. and P.M. Kochanek, Improving outcomes from resuscitation: from hypertension and hemodilution to therapeutic hypothermia to H2. [Zlepšenie výsledkov resuscitácie: od hypertenzie a hemodilúcie cez terapeutickú hypotermiu až po H2] Circulation, 2014. 130(24): p. 2133-5.


Fujii, Y., et al., Insufflation of hydrogen gas restrains the inflammatory response of cardiopulmonary bypass in a rat model. [Insuflácia plynného vodíka obmedzuje zápalovú reakciu kardiopulmonálneho bypasu na modeli potkanov] Artif Organs, 2013. 37(2): p. 136-41.


Hayashi, T., et al., Inhalation of hydrogen gas attenuates left ventricular remodeling induced by intermittent hypoxia in mice. [Inhalácia plynného vodíka zmierňuje remodeláciu ľavej komory vyvolanú prerušovanou hypoxiou u myší] American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, 2011. 301(3): p. H1062-9.


Hayashida, K., et al., H(2) gas improves functional outcome after cardiac arrest to an extent comparable to therapeutic hypothermia in a rat model. [Plyn H(2) zlepšuje funkčný výsledok po zástave srdca v rozsahu porovnateľnom s terapeutickou hypotermiou v modeli potkanov] J Am Heart Assoc, 2012. 1(5): p. e003459.


Hayashida, K., et al., Hydrogen Inhalation During Normoxic Resuscitation Improves Neurological Outcome in a Rat Model of Cardiac Arrest, Independent of Targeted Temperature Management. [Vdychovanie vodíka počas normoxickej resuscitácie zlepšuje neurologický výsledok modelu zastavenia potkanieho srdca, nezávisle od cieleného riadenia teploty.] Circulation, 2014.


Huo, T.T., et al., Hydrogen-Rich Saline Improves Survival and Neurological Outcome after Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation in Rats. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zlepšuje prežitie a neurologický výsledok po zástave srdca a kardiopulmonálnej resuscitácii u potkanov] Anesth Analg, 2014.


Jing, L., et al., Cardioprotective Effect of Hydrogen-rich Saline on Isoproterenol-induced Myocardial Infarction in Rats. [Kardioprotektívny účinok fyziologického roztoku bohatého na vodík na infarkt myokardu vyvolaný izoproterenolom u potkanov] Heart Lung Circ, 2014.


Nagatani, K., et al., The Effect of Hydrogen Gas on a Mouse Bilateral Common Carotid Artery Occlusion. [Účinok plynného vodíka na bilaterálnu oklúziu karotidovej artérie u myší] Brain Edema XVActa Neurochirurgica Supplement 2013.


Noda, K., et al., Hydrogen-supplemented drinking water protects cardiac allografts from inflammation-associated deterioration. [Pitná voda doplnená vodíkom chráni srdcové aloimplantáty pred zhoršením spojeným so zápalom] Transpl Int, 2012. 25(12): p. 1213-22.


Qin, Z.X., et al., Hydrogen-rich saline prevents neointima formation after carotid balloon injury by suppressing ROS and the TNF-alpha/NF-kappaB pathway. [Fyziologický roztok bohatý na vodík zabraňuje tvorbe neointimy po poranení karotických balónov potlačením ROS a TNF-alfa/NF-kappaB dráhy] Atherosclerosis, 2012. 220(2): p. 343-50.


Sakai, K., et al., Inhalation of hydrogen gas protects against myocardial stunning and infarction in swine. [Inhalácia plynného vodíka chráni proti omráčaniu myokardu a infarktu u ošípaných] Scandinavian Cardiovascular Journal, 2012. 46(3): p. 183-9.


Shinbo, T., et al., Breathing nitric oxide plus hydrogen gas reduces ischemia-reperfusion injury and nitrotyrosine production in murine heart. [Dýchanie oxidu dusnatého plus vodíkového plynu znižuje ischemicko-reperfúzne poškodenie a produkciu nitrotyrozínu v myšom srdci] Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2013. 305(4): p. H542-50.


Sun, Q., et al., Oral intake of hydrogen-rich water inhibits intimal hyperplasia in arterialized vein grafts in rats. [Perorálny príjem vody bohatej na vodík inhibuje intimálnu hyperpláziu arterializovaných žilových štepov u potkanov] Cardiovasc Res, 2012. 94(1): p. 144-53.


Wu, S., et al., Hydrogen-containing saline attenuates doxorubicin-induced heart failure in rats. [Fyziologický roztok obsahujúci vodík zoslabuje srdcové zlyhanie indukované doxorubicínom u potkanov] Pharmazie, 2014. 69(8): p. 633-6.


Xie, Q., et al., Hydrogen gas protects against serum and glucose deprivation induced myocardial injury in H9c2 cells through activation of the NFE2 related factor 2/heme oxygenase 1 signaling pathway. [Vodíkový plyn chráni pred myokardiálnym poškodením indukovaným depriváciou séra a glukózy vyvolaným poškodením v bunkách H9c2 aktiváciou signalizačnej dráhy súvisiacej s faktorom 2/heme oxygenázy 1 súvisiacej s NFE2] Mol Med Rep, 2014. 10(2): p. 1143-9.


Yoshida, A., et al., H(2) mediates cardioprotection via involvements of K(ATP) channels and permeability transition pores of mitochondria in dogs. [H (2) sprostredkováva kardioprotekciu prostredníctvom zapojenia K (ATP) kanálov a permeabilných prechodových pórov mitochondrií u psov] Cardiovasc Drugs Ther, 2012. 26(3): p. 217-26.


Zálešák M, Kura B, Graban J, Ledvényiová-Farkašová V, Slezák J, Ravingerova T.: Molecular Hydrogen Effectively Heals Alkali-Injured Cornea via Suppression of Oxidative Stress [Molekulárny vodík potencuje priaznivý antiinfarktový účinok hypoxickej kondície v izolovaných krysích srdciach: Nová kardioprotektívna intervencia] Can J Physiol Pharmacol. 2017 marec 28


Zhang, G., et al., Pharmacological postconditioning with lactic Acid and hydrogen rich saline alleviates myocardial reperfusion injury in rats. [Farmakologické post-kondicionovanie s kyselinou mliečnou a fyziologickým roztokom bohatým na vodík zmierňuje reperfúzne poškodenie myokardu u krýs] Sci Rep, 2015. 5: p. 9858.

Majte vlastný zdroj vodíkovej vody doma

A denne využívajte mnohé zdravotné prínosy vodíkovej vody

Nie je na sklade

Generátory molekulárneho vodíka

Generátor vodíkovej vody Haqua

349,00 
Nie je na sklade

Generátory molekulárneho vodíka

Generátor vodíkovej vody Hydrogen Booster

239,00 
Nie je na sklade
99,00 

CHCETE VEDIEŤ VIAC O AKTÍVNEJ ZÁSADITEJ VODE?