Redoxný potenciál

Článok z knihy Elektroaktivovaná voda

Otázka: Načo vlastne merať redoxný potenciál aktívnej zásaditej vody, keď sme už zistili hodnotu pH? Veď predsa na prepočet existuje Nernstova rovnica.

Redoxný alebo aj oxidačno-redukčný potenciál (ORP) v milivoltoch voči referenčnej elektróde (→ meranie redoxu) je miera ochoty vodného roztoku priťahovať (+mV) alebo odovzdávať (-mV) elektróny. Kyseliny pre svoje ióny H+ priťahujú elektróny (oxidujú), zásady pre svoje ióny OH ióny elektróny odovzdávajú (redukujú). To celé je výmenný proces, ktorý sa volá redoxná reakcia. Takáto redoxná reakcia sa uskutočňuje aj na meracej elektróde, ktorá je buď oxi­dovaná alebo redukovaná, čo je nám potom zobrazené ako hodnota v mV.

Keďže pri redoxnej reakcii vo vodnom roztoku sa vyrovnajú aj kyseliny a zásady tým, že z iónov H+ a OH sa stane voda, existuje súvis medzi hodnotou pH a redoxným potenciálom, ktorý možno vypočítať Nernstovou rovnicou:

Nernstova rovnica

Ruskí bádatelia V. Prilutsky a V. Bachir však zistili, že redoxný potenciál elektrolyticky upravenej vody vypočítaný podľa Nernstovej rovnice sa nezhoduje s hodnotou reálne nameranou počas → doby relaxácie. V anódovej komore je v porovnaní s vypočítanou hodnotou omnoho väčší a v katódovej komore zasa omnoho menší, ako je vypočítaná hodnota (Electrochemically activated water: ano­malous properties, mechanism of biological action, Moskau 1997).

Táto „anomália“ aktivovanej vody počas → doby relaxácie je skutočne tým rozhodujúcim špecifikom, na ktorom spočívajú jej nezvyčajné vlastnosti. Je preto – ako to uvádza podtitul tejto knihy – vynálezom s nezvyčajným potenciálom.

Pre túto „anomáliu“ nemožno meranie redoxného potenciálu nahradiť prepočtom.

Nie je to skutočná anomália, čiže nevysvetliteľný fenomén. Príčinou nezvyčajného redoxného potenciálu v zásaditej aktívnej vode je prítomnosť rozpusteného plynného vodíka pri súčasnej neprítomnosti rozpusteného plynného kyslíka a v prípade kyslej aktívnej vody je pomer plynov opačný.

Ako konzument prirodzene merať nemusíte, už len preto, lebo → meranie redoxu nie je celkom jednoduché. Špecifikum aktívnej vody je predsa známe už dlho a ani iné známe špecifiká vody nie sú ustavične overované, napríklad či jazerá skutočne ešte stále zamŕzajú odhora smerom dole.

V prípade silne negatívneho redoxného potenciálu aktívnej vody ju možno použiť aj na odhrdzenie, ako vidno na ilustračnom príklade zhrdzavenej železnej reťaze, ktorá bola na 30 minút vložená do aktívnej zásaditej vody.

zhrdzavená reťaz

© Auria, s.r.o. Všetky práva vyhradené

Ďalšie články